Support service
×

Obálky kĺzavého priemeru

Obálky kĺzavého priemeru

Obálky kĺzavého priemeru

 

Jednoduchý kĺzavý priemer sa dá pretransformovať do nového nástroja - obálky kĺzavého priemeru. Tento nástroj sa, podobne ako Bollingerove pásma,  používa na zisťovanie aktuálnych hraníc pohybu cien.

 

Vzorec

 

Indikátor sa skladá z troch čiar.

 

Horné pásmo obálky:

 

Kĺzavý priemer horné pásmo = kĺzavý priemer + (K / 100) x kĺzavý priemer,

 

kde K je percento ceny, na ktorú kĺzavý priemer (MA) stúpa.

 

Dolné pásmo obálky:

 

Kĺzavý priemer dolné pásmo = kĺzavý priemer - (N / 100) x kĺzavý priemer,

 

kde N je percento ceny, na ktorú MA klesá.

 

Popis:

Obálky kĺzavého priemeru pozostávajú z dvoch kĺzavých priemerov MA (ktoré možno označiť ako jednoduché, exponenciálne alebo iné), pričom jeden je posunutý smerom nahor a druhý smerom nadol, a to o určité percento (nazýva sa koeficient obálky).

 

Niekedy je znázornená aj tretia čiara alebo stredný MA, od ktorého sa posúvanie začína.

 

Napríklad 2 % obálka MA bude vyzerať ako dve pásma - prvé je MA, posunutý nahor o 2 %, druhé je posunuté o 2 % nadol . Predpokladá sa, že obálka určuje hranice (horná a dolná) zmeny bežnej ceny menového páru. Princíp využívania pásma MA je nasledovný: po niekoľkých zmenách sa cena vždy vráti k svojmu všeobecnému trendu (k svojmu strednému kĺzavému priemeru). Stáva sa to preto, že čím viac sa cena odchyľuje od trendu, tým viac obchodníkov si stanovuje zisk, čím sa cena vracia k bežnému trendu.

Čím väčšia je volatilita analyzovaného trhu, tým širšie pásma by sa mali zvoliť.

 

Používanie obálok MA.

 

Existuje celý rad metód použitia obálok MA.

 

Po presnom výbere koeficientu posunu sa horné pásmo použije ako úroveň rezistencie a spodné ako úroveň podpory. Tomu zodpovedajúcou stratégiou je predaj na hornej úrovni a nákup na spodnej úrovni.

 

Prelomenie čiar ako indikátor vývoja pohybu.

 

Obálky kĺzavého priemeru sa niekedy používajú ako filter pri využívaní signálov kríženia cien s MA. Nákup sa teda uskutoční napríklad vtedy, keď cena meny najskôr prekročila svoj MA smerom nahor a potom aj horné pásmo obálky. Predaj sa realizuje v opačnej situácii: keď cena najskôr prekročila svoj MA smerom nadol a potom spodné pásmo obálky. Takáto stratégia výrazne znižuje počet falošných signálov -  keďže obchodník na trh nevstupuje hneď na začiatku, keď je cena stále v obálke, ale až keď je trend skutočný, tak signál príde o niečo neskôr a obchodník o časť pohybu trendu príde (rovnakú alebo väčšiu ako je koeficient obálky). Túto stratégiu dobre opisujú autori Charles Le Beau a David  W. Lucas v knihe Technical Traders Guide to Computer Analysis of the Futures (Príručka technického obchodníka k počítačovej analýze futures). Obdobne ako pri  definovaní parametrov SMA, aj obchodník využívajúci obálku stojí pred dilemou, či má získať viac falošných, a teda stratových miest na vstup alebo prísť o časť trendu. Prvá technika sa väčšinou používa na krátkodobý obchod, druhá zas na strednodobý a dlhodobý obchod.

 

Nevýhody obálok

 

Ako každý indikátor, vytvorený na základe MA, aj obálky MA zaostávajú. Obálky MA nie sú schopné zapadnúť do súčasnej volatility trhu, ako napríklad Bollingerove pásma.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""