Support service
×

Exponenciálny kĺzavý priemer (EMA)

Ďalším typom kĺzavých priemerov je exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Môžeme ho pokladať za vážený MA, ktorého váhy sa exponenciálne znižujú podľa toho, ako je obchodovacie obdobie, ktoré berieme do úvahy pri výpočte, časovo vzdialené od aktuálneho obchodovacieho obdobia. Takéto rozdelenie umožňuje v procese analýzy sústrediť sa na aktuálne ceny a nevynechať dôležité obchodné signály. EMA znižuje oneskorenie a prikladá väčší význam najnovším cenám v porovnaní so staršími cenami. Vďaka tomu je možné rýchlejšie reagovať na súčasné cenové odchýlky, na rozdiel od SMA. Váha použitá pri najnovšej cene závisí od obdobia SMA. Čím kratšie je obdobie EMA, tým vyššia bude váha pre najnovšiu cenu. Napríklad EMA s obdobím 10 prikladá poslednej cene váhu 18,18 %, kým EMA s obdobím 20 iba 9,25 %. Výpočet EMA je však komplikovanejší ako SMA.

 

Matematický vzorec na meranie EMA je rekurzívny a keď sa koeficient vyhladenia rovná n, je:

 

EMA (n) = k x P (n) + (1-k) x EMA (n-1),

 

kde

 

P ( n) je záverečná cena aktuálneho obchodovacieho obdobia,

EMA (n-1) je hodnota EMA vypočítaná za predchádzajúce obchodovacie obdobie a k je regulačný koeficient.

 

Počiatočná hodnota EMA (1) sa rovná cene prvého zohľadňovaného obchodovaného obdobia, to je P (1). Čím vyšší je koeficient k, tým lepšie sa krivka EMA približuje grafu, pretože najdôležitejšie sú súčasné ceny.

 

Je teda pravdou opačné tvrdenie, že pre nízku hodnotu koeficientu regulácie k sa prikladá väčší význam predchádzajúcim obdobiam obchodovania. V závislosti od obchodnej platformy sa používajú rôzne hodnoty koeficientov. V praxi sa častejšie používa hodnota 2/3.

 

Krivky EMA sa v rámci forexovej analýzy interpretujú rovnakým spôsobom ako krivky SMA. Poskytujú podobné signály na vstupe a výstupe z trhu. V procese analýzy je nevyhnutné vedieť, akú hodnotu regulačného koeficientu používa obchodná platforma. Krivky EMA reagujú na zmenu ceny rýchlejšie, keď je hodnota koeficientu vyššia - pretože prikladajú väčšiu váhu súčasnému obchodovaciemu obdobiu. To má najväčší význam v prípade prudkých zmien na trhu počas vychádzania  ekonomických správ alebo intervencií veľkých účastníkov forexového trhu.

 

Krivky EMA sa často využívajú pri krátkodobom obchodovaní, pretože umožňujú určiť rýchle cenové zmeny na menovom trhu. Krivky SMA sa naopak uplatňujú pri dlhodobom obchodovaní, pretože dobre znázorňujú dlhodobé trendy. Preto výber technického indikátora závisí od skúseností s obchodovaním, ktoré obchodník v určitom okamihu použije.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""