Support service
×

Jednoduchý kĺzavý priemer

Jednoduchou formou kĺzavých priemerov (MA) je jednoduchý kĺzavý priemer, známy pod anglickou skratkou SMA. Tento typ indikátora technickej analýzy je znázornený ako krivka na cenovom grafe, ktorej hlavnou úlohou je zrovnomerniť (vyhladiť resp. odfiltrovať) cenové zmeny tak, aby vynikli  hlavné cenové tendencie menového páru.

Krivky SMA sú aproximáciou cenového grafu. Pre pochopenie takýchto kriviek je dôležité si uvedomiť princíp ich vykreslenia. V procese ich tvorby sa pre určitý časový bod pozdĺž osi x berie do úvahy  určitý počet ostatných bodov, v závislosti od zvoleného vyhladzovacieho koeficientu. Hodnota (cena) všetkých bodov sa zráta a výsledok sa delí koeficientom. Z matematického hľadiska je preto SMA aritmetickým priemerom. Väčšina aplikácií technickej analýzy síce vytvára krivky SMA automaticky,  aj pritom je však stále potrebné pochopiť matematický vzorec pre vykreslenie.

Pre hodnotu koeficientu vyhladenia n je matematický vzorec pre SMA nasledovný:

 

SMA = (P (n) + P (n-1) + ... + P (1)) / n,

 

kde P (n) - je záverečná cena aktuálneho časového rámca, P (n-1) - záverečná cena predchádzajúceho obchodného časového rámca atď.

 

Čím vyšší je vyhladzovací koeficient, tým viac sa zohľadňuje predchádzajúce obdobie obchodovania a krivka je o to hladšia (plynulejšia). Ako je zrejmé zo vzorca, pri vykresľovaní SMA krivky má každý  bod n rovnaký význam. To znamená, že pre určitý časový bod (obchodného obdobia) má aktuálna cena obdobný význam ako počet predchádzajúcich cien. Čím vyššia je hodnota koeficientu, tým menej krivka SMA pripomína cenový graf. Na krivkách s väčším koeficientom vidno dlhodobý trend, na trende s menším koeficientom sa prejavuje krátkodobý trend. Podľa uhla sklonu kriviek možno pozorovať silu (rýchlosť) pohybu trhu. Niekedy sa na zostrojenie kriviek na analýzu spolu s uzatváracou a otváracou cenou používajú najnižšie a najvyššie dosiahnuté ceny.

 

Krivky SMA umožňujú predpovedať zmenu kurzu meny, pretože odrážajú cenový pohyb.

Čím je koeficient vyhladenia SMA väčší, tým je krivka plochejšia. Čím je krivka plynulejšia, tým pomalšie reaguje na zmeny trhových cien. Z toho vyplýva, že pri analýze SMA s vysokým koeficientom riskujeme, že nám ujde dobrá príležitosť na vstup na trh alebo výstup z trhu, a teda aj prípadnú stratu zisku. Naopak, čím menší je koeficient vyhladenia SMA, tým menej je krivka rovnomerná. Ostrejšia (=menej plochá) krivka totiž rýchlejšie reaguje na zmeny trhových cien. Pri analýze SMA s nízkym koeficientom zas však riskujeme zlé načasovanie rozhodnutia o vstupe na trh alebo výstupe z trhu a hrozia nám čisté straty. Tento indikátor je totiž pod väčším vplyvom  štatistického šumu - náhodné cenové výkyvy. Tie sa vyskytujú na forexe vtedy, keď vychádzajú  dôležité ekonomické ukazovatele fundamentálnej analýzy, alebo pri zásahoch zo strany významných účastníkov trhu. Ide teda o kompromis medzi časovo správnym a nesprávnym otvorením pozície.

 

Krivky SMA sú účinné vtedy, keď sa na trhu vytvoril určitý trend. Ak trendu niet a obchoduje sa v rámci horizontálneho pásma, môžu krivky SMA vydávať veľa falošných signálov, preto nie je rozumné  ich používať. Často sa pri rozhodovaní analyzujú všetky krivky spolu, pričom sa berie do úvahy množstvo kriviek s rôznymi koeficientmi. Uznávanou súčasťou analýzy je aj analyzovať uhly sklonu kriviek, ich vzájomné kríženie a križovanie cenového grafu, smer (stúpajúci alebo klesajúci), kedy dôjde ku križovaniu a množstvo ďalších faktorov. Niektoré z faktorov, ktoré poukazujú na začiatok, potvrdenie alebo ukončenie tendencie, sú uvedené nižšie:

 

- sila býčieho (vzostupného) trendu sa potvrdí, ak sa cenový graf nachádza nad krivkou SMA; naopak, keď je cenový graf pod touto krivkou, ide o potvrdenie medvedej sily.

 

- obrat krivky SMA smerom nahor s kladným sklonom cenového grafu znamená signál na kúpu, zatiaľ čo jej obrat nadol so záporným sklonom cenového grafu naznačuje signál na predaj.

 

- prekríženie krivky SMA cenovou krivkou smerom nadol (pričom sklon oboch je záporný) sa interpretuje ako predajný signál, rovnaké prekríženie smerom nahor (pričom sklon oboch je kladný) sa pokladá za signál nákupu.

 

- prekríženie krátkej krivky SMA dlhou krivkou SMA nahor sa považuje za nákupný signál a naopak.

 

- podľa toho, ktorá krivka SMA smeruje nahor alebo nadol, určuje sa typ trendu: stúpajúci, klesajúci (krátkodobý, strednodobý, dlhodobý).

 

- okamih najväčšej divergencie dvoch SMA kriviek s rôznymi parametrami sa pokladá za signál možnej zmeny trendu.

 

Krivky SMA majú jednu zásadnú nevýhodu - všetky ceny, ktoré ju tvoria, majú rovnakú váhu. Pritom by bolo logickejšie pripísať väčšiu váhu nedávnym cenám a menšiu váhu dlhodobým cenám. Takýmto prístupom by sme sa mohli vyhnúť problémom pri analýze bleskových zmien cenového grafu, o ktorých sme už hovorili. Tieto zmeny by totiž mali väčší vplyv na aktuálny časový bod krivky SMA ako na nasledujúce časové body. Uvedený prístup sa prejavuje v indikátoroch exponenciálneho a váženého kĺzavého priemeru.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""