Support service
×

Základné formácie obratu

Základné formácie obratu

 

Grafy každého pohybu ceny určitej meny s ľubovoľnými jednotkami merania času tvoria periodické a identické formácie rôzneho typu. Niektoré z týchto formácií sa na grafoch tvoria vždy pred skončením trendu, keď sa objem obchodovania výrazne zvýši alebo zníži.

Formácie Hlava a plecia, Obrátená hlava a plecia, Dvojitý vrchol, Dvojité dno, Trojitý vrchol a Trojité dno nazývame základnými (všeobecnými) formáciami obratu, pretože sú dôležité pri prognózovaní zmien (obratov) na trhu.

 

Hlava a plecia

 

Formácia Hlava a plecia je jednou z najspoľahlivejších a najbežnejšie používaných formácií, ktoré sa tvoria na grafe.

Tvoria ju tri po sebe nasledujúce cenové rasty. Prvý a tretí rast tvoria v rámci formácie plecia, ktoré dosahujú takmer rovnakú výšku. Prostredný rast je najvyšší. Všetky tri rasty sa pritom začínajú na rovnakej čiare podpory, ktorá sa nazýva krk alebo po anglicky neckline.

Pred dosiahnutím bodu A bola neckline čiarou rezistencie. Po prekročení daného bodu sa stala silnou čiarou podpory. Cenový graf od neckline ustupuje nazad v bodoch В a С. Neckline sa napokon prerušuje v bode D pri vysokom objeme obchodovania, čím sa potvrdzuje obrat trendu. Pretože došlo k prelomeniu silnej línie podpory, je prirodzené potvrdiť neckline (bod E), ktorá sa opäť stala čiarou rezistencie. Keď sa rezistencia potvrdí, cena pravdepodobne klesne na úroveň bodu F, ktorého vzdialenosť je cieľovou úrovňou ceny po dokončení formácie Hlava a plecia. Cenový cieľ sa potom takmer rovná vzdialenosti od neckline po vrchol (amplitúdu) hlavy. Pre odhad ceny je táto vzdialenosť zakreslená smerom nadol od bodu prekonania neckline D (čiara DL)

 

Nákupné signály formácie Hlava a plecia:  

 

Formácia Hlava a plecia obsahuje informácie o:

 

1. čiare podpory, ktorá prechádza bodmi В a C.

 

2. čiare rezistencie. Po jej vzniku po prelomení bodu D môže trh otestovať odolnosť tejto čiary v bode Е.

 

3. smerovaní ceny. Ak v bode Е nedôjde k prerušeniu neckline pod tlakom kupujúcich, formácia  bude obsahovať informácie o trende cenového grafu - ktorý bude vo vzťahu k nemu opačný (t. j. medvedí).

 

4. cieľovej úrovni ceny. Na tú poukazuje potvrdenie formácie  (a to prelomením neckline pri veľkom objemu obchodovania).

 

Jednou z hlavných podmienok správnej interpretácie tohto modelu je prítomnosť veľkého objemu obchodov pri prelomení neckline. Prelomenie neckline pri nízkom objeme obchodovania  je vážnym varovaním, že tento pokles (prelomenie neckline) je falošný a pravdepodobne sa skončí silnou opačnou reakciou ceny (jej rastom). Časové obdobie, počas ktorého sa formácia tvorí a dotvorí   môže byť rôzne - od niekoľkých týždňov do niekoľkých mesiacov. Formácie, ktoré vzniknú za deň alebo dokonca za hodinu a menej, nie sú spoľahlivé.

 

Obrátená hlava a plecia

 

Formácia obrátenej hlavy a pliec je zrkadlovým odrazom predchádzajúcej formácie. Všetky uvedené informácie týkajúce sa funkcií, možných problémov a signálov platia aj pri nej. Vzniká, keď obchodovaná mena prerazí medvedí kanál. Cenový graf dokazuje predchádzajúcu čiaru rezistencie  (stúpajúca čiara 3), ktorá sa zmenila na čiaru podpory. Z troch postupných stúpaní sú plecia (prvé a tretie) približne rovnako vysoké a vrchol hlavy je nižší ako vrcholy pliec. Pred dosiahnutím bodu A bol neckline čiarou podpory. Po prekonaní tejto čiary sa z neckline stala spoľahlivá čiara rezistencie.

Cena sa od neckline obráti dvakrát - v bodoch В a С. K prekonaniu neckline dôjde pravdepodobne za podmienok vysokého objemu obchodovania v bode D. Z dôvodu silného prekonania čiary rezistencie  sa dá predpokladať, že pred ďalším obratom sa potvrdenie neckline dokončí (bod E) - a tá sa opäť stane čiarou podpory. Ak si čiara podpory udrží svoju pozíciu, môžeme očakávať, že cena stúpne až na úroveň F, ktorá predstavuje cenový cieľ formácie Obrátená hlava a plecia. Cenový cieľ sa približne rovná amplitúde hlavy a meria sa od bodu D prekonania necklinu smerom nahor.

 

Dvojitý vrchol

 

Formáciu Dvojitý vrchol tvoria dva vrcholy približne rovnakej výšky. Paralelne s čiarou rezistencie, ktorá vedie cez dva vrcholy, je zakreslená čiara, pripomínajúca neckline formácie Hlava a plecia.

 

Obchodné signály pre formáciu Dvojitý vrchol.

 

Formácia Dvojitý vrchol obsahuje informácie o:

 

1. čiare podpory.

 

2. čiare rezistencie.

 

3. smerovaní ceny. Ak neckline odolá tlaku kupujúcich, formácia informuje o ďalšom cenovom trende, ktorý bude opačný k smeru vrcholu (alebo medvedí).

 

4. cenových cieľoch ohraničených potvrdením formácie, ktorým je prekonanie necklinu pri vysokom objeme obchodovania.

 

Rovnako ako v prípade formácie Hlava a plecia, základnou podmienkou úspešného vytvorenia formácie Dvojitý vrchol je prítomnosť veľkého objemu obchodov v okamihu, keď dôjde k prekonaniu necklinu.

Jeho prekonanie pri nízkom objeme je falošným signálom, po ktorom bude nasledovať silná cenová reakcia do protipohybu (stúpanie). Formácia môže vznikať niekoľkých týždňov až niekoľko mesiacov. Formácie, ktoré sa vytvoria v priebehu jedného dňa (hodiny alebo menej), nie sú spoľahlivé. Dlhodobejšia formácia je spoľahlivejšia. Cenový cieľ však pravdepodobne tak skoro nedosiahne. V tomto neexistujú overené odporúčania, preto by hypotéza o podmienkach dokončenia tvorby tejto formácie mala vychádzať zo zdravého rozumu. Je dôležité merať cieľ od bodu prekonania necklinu, ale nie od stredu formácie, ktorý môže byť výsledkom mechanického pokračovania zmeny výšky vrcholov.

 

Dvojité dno

 

Formácia Dvojité dno je zrkadlovým odrazom predchádzajúcej formácie. Preto sú na tento model použiteľné všetky informácie týkajúce sa vyššie uvedených znakov a záverov. Výška dna je takmer rovnaká. Neckline je zakreslený rovnobežne s čiarou, ktorá spája najnižšie body na oboch dnách.

 

Trojitý vrchol

 

Trojitý vrchol je kombináciou formácií Hlava a plecia a Dvojitý vrchol. Platia preň rovnaké charakteristiky a závery, ako pre Dvojitý vrchol. V klasickej formácii Trojitý vrchol je neckline rovnobežný s čiarou, ktorá spája tri vrcholové body В, D a F. K prelomeniu necklinu ako čiary podpory došlo v bode А, na cenových úrovniach C a Е sa neckline zmenila na silnú čiaru podpory , a následne sa opäť prelamuje v bode G. Čiara podpory sa zmenila na čiaru silnej rezistencie, ktorá spôsobila obrat trhu v bode H. Cenovým cieľom je úroveň I, ktorej vzdialenosť od necklinu sa rovná strednej výške troch vrcholov formácie, meraných od bodu D. Formácia sa rovnako ako Dvojitý vrchol končí v bode E. Cena sa prudko stáča  k bodu F. Hranica rezistencie sa opäť drží a cena stúpa na úroveň bodu G. Na tejto úrovni trhový tlak spôsobí prelomenie čiary podpory. Po prípadnom potvrdení necklinu cena opäť klesá s cieľom dosiahnuť cieľovú úroveň.

 

Trojité dno

 

Trojité dno je hybridom formácií Dvojité dno a Obrátená hlava a plecia. V Trojitom vrchole je neckline zakreslený rovnobežne s čiarou, ktorá spája tri dná (В, D a F). Ako čiara podpory je neckline prelomená v bode А. Na úrovni cien C a Е sa premení na silnú čiaru rezistencie , ktorá je však prerušená v bode G. Čiara rezistencie sa zmení na silnú čiaru podpory, ktorá spôsobí obrat v bode H. Cenovým cieľom je úroveň I , ktorej vzdialenosť od necklinu sa rovná strednej výške troch dien, meranej od bodu D.

 

Okrúhly vrchol, Okrúhle dno, Tanier, Obrátený tanier

 

Formácie Okrúhly vrchol, Okrúhle dno, Tanier a Obrátený tanier vznikajú v dôsledku miernej a postupnej zmeny smerovania trhu. Sú prejavom nejednoznačnej trhovej situácie a blížiaceho sa konca trendu. Obchodná aktivita je v tom okamihu malá, pričom sa prakticky nedá určiť, kedy sa takáto situácia skončí. Je však známe, že čím dlhší je proces tvorby týchto formácií, tým väčšia je možnosť náhleho obratu ceny novým smerom.

 

Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""