ข้อมูลเพื่อการศึกษาฟอเร็กซ์


บทที่ 16 ฟอเร็กซ์และตลาดหุ้น: อะไรคือความแตกต่าง?

ฟอเร็กซ์และตลาดหุ้น: อะไรคือความแตกต่าง?

พอพูดเกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดการเงิน แต่ละแบบต้องอาศัยแนวทางที่ชัดเจนจากผู้เข้าร่วมตลาด ตลาดการเงินครอบคลุมตลาดตราสารทุน, ตลาดคริปโต, ฟอเร็กซ์และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงตลาดทองคำ คุณไม่สามารถพิจารณาเพียงตลาดเดียวโดยไม่มีตลาดอื่น เพราะการเคลื่อนตัวทั้งหมดในเศรษฐกิจโลกมีความสัมพันธ์กัน สถานการณ์ในตลาดหุ้นอาจส่งผลกระทบต่ออัตราสกุลเงินของฟอเร็กซ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพลิกตัวของตลาดทองคำ ข้อความในทำนองอื่นอาจเกิดขึ้นจริงด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในบทนี้เราจะขยายตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและตลาดหุ้นเพื่อพยายามหาข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้เข้าร่วม (โบรกเกอร์,นายหน้า,เทรดเดอร์)

ก่อนเริ่มบทนี้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราแล้ว ตอนนี้มาลองทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดหุ้นกัน ตราสารหุ้นหรือหลักทรัพย์มีการซื้อขายในตลาดหุ้น การรักษาความปลอดภัยเป็นหลักฐานในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินบางส่วน การควบคุมที่มอบให้แก่ผู้อื่นเป็นประจำหรือแบบชั่วคราวต่อสิทธิ์ในการแบ่งปันผลกำไรที่ได้จากทุนนี้ กล่าวอีกนัยหนึ่งตราสารตลาดหุ้นคือเอกสารที่มีชื่อทางกฎหมายที่สามารถใช้ตามความต้องการได้ หุ้น, พันธบัตร, อนุพันธ์ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ, ฟิวเจอร์ส, ออปชั่น), บัตรเงินฝากและธนบัตรประกอบด้วยกลุ่มหลักทรัพย์ เราขออธิบายแต่ละประเภทแบบสั้นๆ

หุ้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหลัก มันกำหนดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผู้ถือครองสำหรับส่วนของกำไรของบริษัท ร่วมหุ้น ผู้ถือหุ้นถือหุ้นในทุนของบริษัท มีหุ้นส่วนตัว, ใบสำคัญแสดงสิทธิของหุ้น, หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ สองประเภทแรกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ด้วยตัวเอง หุ้นสามัญให้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะพิจารณาจากผลประกอบการประจำปีของบริษัท เงินปันผลแบบคงที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ แต่ไม่ได้ให้สิทธิในการออกเสียง อย่างที่คุณเห็นได้ว่าหุ้นให้สิทธิผู้ถือครองเป็นเจ้าของในส่วนของทุนและได้รับผลกำไรในรูปของเงินปันผล

พันธบัตรคือตราสารหนี้ มันยืนยันความจริงของการให้เงินกู้ที่เป็นเงินสดแก่ผู้ออก (ผู้ที่ออกพันธบัตรหมุนเวียน) เพื่อแลกกับสิทธิ์ในการทำกำไรตามแนวทางที่ตกลงไว้ก่อนหน้านี้ ตามกฎแล้วกำไรจะเกิดจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ประจำปีของต้นทุนการออกพันธบัตรหรือของต้นทุนพันธบัตรแบบทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีพันธบัตรรัฐบาลและองค์กร พันธบัตรรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ทำกำไรได้น้อยกว่า ในทางตรงกันพันธบัตรของบริษัทนั้นให้ผลกำไรมากกว่าแต่มีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า เช่นเดียวกับกรณีอื่นๆ ความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ยิ่งมีความเสี่ยงสูงเท่าใด ผู้ถือครองก็ยิ่งทำผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น

ตลาดหุ้นยังมีอนุพันธ์ รวมทั้งตลาดฟอเร็กซ์ ดังนั้นอนุพันธ์ของหุ้นจึงรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่กำหนดสิทธิในการซื้อ/ขายหุ้นภายใต้เงื่อนไขบางประการหรือแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นอื่น 

ฟิวเจอร์สเป็นสัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อ/การขายหุ้นจำนวนหนึ่งในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ขณะทำสัญญา ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอนาคต เพื่อรับประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไข ทั้งสองฝ่ายจะต้องจ่ายเงินประกันตามขนาดที่ถูกกำหนดโดยตลาดหุ้นและจะถูกเก็บไว้ในการแลกเปลี่ยนที่เกิดธุรกรรมขึ้น

ออปชั่นเป็นหลักทรัพย์ที่คล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เว้ยแต่ว่ามันไม่ได้กำหนดภาระผูกพันกับผู้ซื้อ แต่เพียงให้สิทธิ์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ระบุในราคาที่กำหนดไว้ ออปชั่นของอเมริกาสามารถใช้สิทธิได้ทุกเมื่อระหว่างวันที่ซื้อและวันหมดอายุ ออปชั่นในยุโรปสามารถแลกได้ในวันที่หมดอายุเท่านั้น ผู้ขายออปชั่นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา นั่นคือเหตุผลที่เขาต้องยอมรับถึงความเสี่ยง นอกจากนี้ผู้ซื้อออปชั่นจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับผู้ขายออปชั่น ถ้าผู้ซื้อออปชั่นปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง เขาจะไม่ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน ในการรับประกันถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลง ผู้ขายจะวางเงินประกัน ซึ่งคล้ายกับเงินประกันการซื้อขายล่วงหน้า ขนาดของมันจะเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์และเก็บไว้ที่นั่น ในความเป็นจริงจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้ซื้อจ่ายเป็นเป้าหมายของการซื้อขายออปชั่น

หลักทรัพย์ยังรวมถึงใบรับรอง ใบรับรองคือหลักฐานการฝากเงินที่ธนาคารร่างขึ้น ใบรับรองให้สิทธิแก่ผู้นำฝากในการรับจำนวนเงินฝากและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา มีการมอบใบรับรองการฝากเงินในกรณีที่ผู้นำฝากเป็นหน่วยงานทางกฎหมาย ใบรับรองเงินออมจะถูกมอบหากผู้นำฝากเป็นบุคคลธรรมดา 

ตั๋วเงินเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการขอให้ทำการชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้เมื่อตั๋วเงินหมดอายุ มีตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงินหลายประเภท ตั๋วสัญญาใช้เงินคือการสัญญาว่าจะจ่ายเงินตามจำนวนหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ออกมาและมอบให้กับเจ้าหนี้ ตั๋วแลกเงินถูกออกโดยเจ้าหนี้และลูกหนี้จะต้องยอมรับหรือทักท้วง ในกรณีที่มีการยอมรับ ลูกหนี้ตกลงที่จะชำระเงินคืนตามจำนวนที่ระบุไว้ในตั๋วแลกเงิน

หลังจากได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตราสารทางการเงินในตลาดแลกเปลี่ยนแล้ว ตอนนี้เราขอชี้เฉพาะของการซื้อขายดังกล่าว สิ่งที่แตกต่างจากฟอเร็กซ์คือตลาดหุ้นมีข้อจำกัดด้านสถานที่ สถานที่การซื้อขายคือตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก ประเภทหุ้นและราคาซื้อขายตามตลาดอาจแตกต่างกันในตลาดหุ้นส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาได้ทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนราคาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดการทำธุรกรรมจากการเก็งกำไร การทำธุรกรรมเก็งกำไรจะถือว่าเป็นการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง และทำการขายอีกแห่งหนึ่งในราคาที่เอื้อประโยชน์มากกว่า การดำเนินการเก็งกำไรเป็นไปไม่ได้ในฟอเร็กซ์ เนื่องจากตลาดสกุลเงินไม่มีที่ตั้งส่วนกลางของการซื้อขาย 

สำหรับการดำเนินการซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย์จำเป็นที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องตามหาซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้เองผู้เข้าร่วมของตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากจึงมีจำนวนจำกัด สภาพคล่องในการดำเนินการของหุ้นนั้นต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายในฟอเร็กซ์ คุณอาจไม่พบผู้ซื้อหุ้นของคุณในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นจึงต้องยอมรับการขาดทุนจำนวนมากหากหุ้นของคุณตกลงไปอย่างมาก ตรงกันข้ามกับฟอเร็กซ์เพราะในตลาดหุ้นคุณสามารถทำกำไรได้จากการดำเนินการเก็งกำไรจากการแข็งค่าของหุ้นเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณต้องซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าเดิมเพื่อที่จะขายได้สูงขึ้น เป็นไปไม่ได้ที่จะขายหุ้นที่คุณไม่มีแม้ว่าจะมีแผนการบางอย่างในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดดังกล่าวก็ตาม ตัวอย่างเช่นเราสามารถทำข้อตกลงขายหลักทรัพย์โดยไม่ต้องมีของจริงอยู่พร้อมกับมีข้อผูกมัดในการทำธุรกรรมซื้อคืนแบบย้อนกลับ ตลาดแลกเปลี่ยนส่วนกลางจะให้บริการดังกล่าวกับเทรดเดอร์รายย่อยของตลาดหุ้น

ในตลาดหุ้น คุณไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการซื้อขายมาร์จิ้นได้เหมือนกับตลาดฟอเร็กซ์ คุณสามารถซื้อหุ้นได้ด้วยเงินที่มีอยู่เท่านั้น หุ้นสามารถซื้อได้ไม่เพียงแต่เป้าหมายการเก็งกำไรเท่านั้น ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นหุ้นให้สิทธิ์แก่เจ้าของในการครอบครองส่วนหนึ่งของทุนบริษัท ที่อนุญาตให้มีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล นั่นเป็นเหตุผลที่คุณสามารถซื้อหุ้นได้ไม่เพียงแต่การขายต่อเท่านั้น ในกรณีนี้วลีของ "ตำแหน่งที่เปิดและปิด" และ "เลฟเวอเรจ" จะไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 

ในทางตรงกันข้ามกับฟอเร็กซ์ซึ่งทำงานตลอดเวลา ตลาดหุ้นมีชั่วโมงการทำงานแบบแน่นอน ชั่วโมงการทำงานจะถูกกำหนดโดยตารางการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ (โดยทั่วไปคือ 8 ชั่วโมงต่อวันธรรมดา) ถ้าคุณซื้อขายออนไลน์ในตลาดหลักทรัพย์และคุณไม่ได้อยู่ในเขตเวลาเดียวกับมัน นั่นทำให้เกิดความไม่สะดวกในการซื้อขาย เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์อาจตรงกับเวลากลางคืนในภูมิภาคของคุณและอาจทำให้คุณไม่มีเวลานอนหลับพักผ่อน ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสมากขึ้นในการซื้อขายฟอเร็กซ์ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับการซื้อขายหุ้นที่ประสบความสำเร็จ มันไม่เพียงพอที่จะใช้การวิเคราะห์ตลาดซึ่งเป็นเรื่องปกติในฟอเร็กซ์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานสามารถใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของหุ้นได้ แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจจุลภาคที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของบริษัทก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ในการตัดสินใจที่ถูกต้องต่อข้อตกลงการซื้อ/ขาย คุณจำเป็นต้องทราบถึงสถานะการเงิน, ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในบริษัท และคำสั่งซื้อของรัฐบาลสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สำหรับต่างประเทศข้อมูลดังกล่าวสามารถหาได้จากแหล่งต่างประเทศเท่านั้นนั้นคือโทรทัศน์, หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสารทางการเงิน นอกจากนี้ข้อมูลนี้ยังเผยแพร่เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คนจะเข้าใจ 

สิ่งที่ตรงข้ามกับตราสารทางการเงินฟอเร็กซ์ที่สำคัญคือตราสารการเงินตามที่กล่าวไว้ข้างต้นของตลาดหลักทรัพย์มีข้อดีในตัวเอง อย่างเช่นสิทธิ์ในการรับเงินปันผลสำหรับหุ้น, โอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัการของบริษัท, การไถ่ถอนหลักทรัพย์ของรัฐบาล และการจ่ายคูปองในพันธบัตร ผลประโยชน์เหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้บางส่วนขณะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในบทนี้เราได้เปรียบเทียบตลาดฟอเร็กซ์และตลาดหุ้น เราพบว่าแต่ละส่วนมีข้อดีและข้อเสียที่นักลงทุนควรให้ความสนใจให้ครบ ในบทถัดไปเราจะมาดูรายละเอียดว่าตลาดเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรและอธิบายว่าการคาดการณ์ตลาดแห่งหนึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อขายในอีกตลาดหนึ่งอย่างไร บทความแนะนำ

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

ฝากเงินขั้นต่ำได้เท่าไหร่

ไม่สามารถเปิดตำแหน่งได้

ขั้นตอนที่ลูกค้าของโบรกเกอร์ชั้นนำ InstaForex ควรทำเมื่อไม่สามารถเปิดตำแหน่ง (คำสั่ง) ได้

เติมเงินในบัญชีของคุณโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่