Forexový tréning


16. kapitola. Devízový a akciový trh: aký je medzi nimi rozdiel?

Každý typ finančného trhu si od účastníkov trhu vyžaduje osobitný prístup. Medzi finančné trhy patria akciové trhy, trhy s kryptomenami, devízový trh a rôzne komoditné trhy vrátane trhu so zlatom. Nemôžete sa zaoberať jedným trhom a nebrať do úvahy ostatné, pretože všetky zmeny v globálnej ekonomike sú vzájomne prepojené. Situácia na akciovom trhu môže ovplyvniť kurzy mien na devízovom trhu, ktoré môžu zasa ovplyvniť trh so zlatom ‒ to platí aj naopak. V tejto kapitole sa však budeme podrobnejšie venovať devízovému trhu a akciovému trhu v snahe určiť ich výhody a nevýhody pre účastníkov (brokerov, sprostredkovateľov, obchodníkov).


V predchádzajúcej kapitole sme sa už oboznámili so základmi devízového trhu. Teraz si priblížime akciový trh. Na akciových trhoch sa obchoduje s akciovými nástrojmi alebo cennými papiermi. Cenný papier je doklad o vlastníctve majetku, s ktorým môže jeho držiteľ trvalo alebo dočasne disponovať, pričom je oprávnený podieľať sa na zisku dosiahnutom týmto kapitálom. Inými slovami, cenný papier je dokument obsahujúci právny titul, ktorý si jeho majiteľ môže uplatniť. Medzi cenné papiere zaraďujeme akcie, dlhopisy, deriváty (warranty, futures, opcie), vkladové certifikáty a zmenky. Stručne si popíšeme jednotlivé druhy.


Hlavným typom cenných papierov sú akcie. Určujú vlastnícke práva držiteľa na časť zisku akciovej spoločnosti. Akcionár má vlastný podiel na základnom imaní spoločnosti. Existujú osobné akcie, podielové listy, kmeňové a prioritné akcie. Podstata prvých dvoch typov je zrejmá už z ich názvu. Obyčajné akcie dávajú držiteľovi hlasovacie právo na valnom zhromaždení akcionárov a výška vyplácaných dividend sa určuje podľa ročných finančných výsledkov spoločnosti. Držiteľom prioritných akcií sa vyplácajú fixné dividendy, ktoré však neposkytujú hlasovacie právo. Akcie oprávňujú ich držiteľov vlastniť časť kapitálu a získať zisk vo forme dividend.


Dlhopisy sú dlhové cenné papiere. Potvrdzujú poskytnutie peňažnej pôžičky emitentovi (ktorý vydáva dlhopisy do obehu) výmenou za právo na dosiahnutie zisku vopred dohodnutým spôsobom. Zisk sa spravidla odvodzuje od pevne stanovenej ročnej úrokovej sadzby z emisných alebo z nominálnych nákladov dlhopisov. Existujú aj štátne a podnikové dlhopisy. Štátne dlhopisy sú spoľahlivejšie, ale menej ziskové. Podnikové dlhopisy sú naopak výnosnejšie, ale menej spoľahlivé. Tak ako v každom inom prípade, aj tu platí, že výnosnosť a riziko sú v priamom vzťahu ‒ čím vyššie je riziko, tým viac držiteľ zarobí.


Rovnako ako devízový trh aj akciový trh má svoje deriváty. Medzi akciové deriváty patria warranty, čo sú cenné papiere, ktoré definujú právo na nákup/predaj akcií za určitých podmienok alebo výmenu za iné akcie.


Futures sú štandardné kontrakty na nákup/predaj určitého počtu akcií v budúcnosti za cenu stanovenú v čase uzatvorenia kontraktu. Kupujúci aj predávajúci musia splniť podmienky futures. Na zaručenie splnenia podmienok musia obe strany zaplatiť zábezpeku, ktorej výšku určuje burza a ktorá je uložená na burze, kde sa transakcia uskutočňuje.


Opcie sú cenné papiere podobné futures kontraktom s tým rozdielom, že neukladajú kupujúcemu žiadne povinnosti, ale len dávajú právo kúpiť alebo predať určitý počet cenných papierov za určitú cenu. Americké opcie možno uplatniť kedykoľvek medzi dátumom nákupu a dátumom exspirácie. Európske opcie možno uplatniť len k dátumu exspirácie. Osoba, ktorá opciu predáva, je povinná splniť podmienky zmluvy, preto nesie riziko. Kupujúci okrem toho platí predávajúcemu opcie prémiu. Ak kupujúci odmietne splniť podmienky obchodu, prémiu nedostane späť. Aby predávajúci zaručil splnenie podmienok obchodu, zloží zábezpeku, podobne ako pri futures. Jej výšku stanovuje burza cenných papierov, kde ju aj ukladá. Predmetom obchodovania s opciami je v skutočnosti výška prémie, ktorú kupujúci zaplatil.


Medzi cenné papiere patria aj certifikáty. Certifikát je doklad o uložení finančných prostriedkov vystavený bankou. Certifikát dáva vkladateľovi právo na získanie sumy vkladu a naakumulovaných úrokov zaň po skončení platnosti zmluvy. Vkladový certifikát sa vydáva v prípade, že vkladateľom je právnická osoba. Ak je vkladateľom fyzická osoba, vydáva sa sporiaci certifikát.


Zmenky sú typom dlhového nástroja, ktorý dáva kupujúcemu právo požadovať zaplatenie uvedenej sumy po uplynutí platnosti zmenky. Existujú cudzie zmenky a vlastné zmenky. Vlastná zmenka je prísľub zaplatenia určitej sumy, ktorý vystavuje dlžník a dáva ho veriteľovi. Cudziu zmenku vystavuje veriteľ a dlžník ju musí akceptovať alebo protestovať. V prípade akceptácie sa dlžník zaväzuje splatiť sumu uvedenú na zmenke.


Po oboznámení sa s finančnými nástrojmi devízového trhu si teraz priblížime špecifiká obchodovania s týmito nástrojmi. Akciový trh má na rozdiel od devízového trhu obmedzenia týkajúce sa umiestnenia. Miestom obchodovania je burza cenných papierov. Burzy sa nachádzajú v hlavných svetových finančných centrách. Typy akcií a trhové ceny sa môžu na rôznych burzách líšiť. S rozvojom internetu však majú burzy možnosť rýchlo si vymieňať svoje trhové ceny, aby sa minimalizovalo vykonávanie arbitrážnych transakcií. Arbitrážne transakcie predstavujú nákup akcií na jednej burze a ďalší predaj na inej burze za výhodnejšiu cenu. Realizácia arbitrážnych operácií na devízovom trhu nie je možná, pretože menový trh nemá centralizované obchodné miesta.

Pri nákupných/predajných operáciách na burze cenných papierov je potrebné, aby sa kupujúci a predávajúci navzájom našli. Počet účastníkov burzy je vzhľadom na túto skutočnosť obmedzený a likvidita operácií je v porovnaní s objemom obchodov na devízovom trhu oveľa nižšia. Ak vaše akcie prudko klesnú, môže sa stať, že na burze nenájdete kupujúceho, a tým utrpíte značné straty. Na rozdiel od devízového trhu môžete na burze dosiahnuť zisk zo špekulatívnych operácií len prostredníctvom zhodnotenia akcií. Inými slovami, musíte kúpiť akcie za nižšiu cenu, aby ste ich mohli predať za vyššiu. Nie je možné predať akcie, ktoré nemáte, hoci existujú určité systémy, ako sa takýmto obmedzeniam vyhnúť. Napríklad je možné urobiť fiktívny obchod s predajom cenných papierov bez toho, aby ste ich v skutočnosti mali, s povinnosťou uskutočniť reverzný repo obchod ‒ takúto službu poskytujú burzoví sprostredkovatelia súkromným obchodníkom na burze.

Na akciovom trhu nemôžete využívať výhody maržového obchodovania ako na devízovom trhu ‒ nakupovať môžete len za dostupné finančné prostriedky. Akcie môžete nakupovať aj na iné účely, ako sú špekulácie. Ako bolo uvedené vyššie, dávajú majiteľovi právo vlastniť časť kapitálu spoločnosti, umožňujú zúčastňovať sa na hlasovaní na valnom zhromaždení akcionárov a dostávať dividendy. Akcie preto môžete kupovať nielen na ďalší predaj. V takom prípade sa pojmy ako „otvorená a uzavretá pozícia“ a „pákový efekt“ stávajú nepodstatnými.

Na rozdiel od devízového trhu, ktorý funguje nepretržite, akciový trh funguje v určitých hodinách, a tie sú určené pracovným harmonogramom burzy (zvyčajne 8 hodín v pracovných dňoch). Ak sa burza, na ktorej obchodujete cez internet, nenachádza v rovnakom časovom pásme, môže vám to skomplikovať obchodovanie. Jej prevádzkový čas môže vo vašom regióne pripadnúť na nočný čas a to vám môže spôsobiť problémy s nedostatkom spánku. Devízový trh prináša viac možností obchodovať 24 hodín denne.

Aby sa vám pri obchodovaní s akciami darilo, nestačí používať analýzu trhu, ktorá sa bežne používa pri obchodovaní na devízovom trhu. Na predpovedanie dynamiky akcií sa používa technická a fundamentálna analýza, no dôležité sú aj mikroekonomické faktory, ktoré ovplyvňujú činnosť spoločnosti. Aby ste dospeli k správnemu rozhodnutiu o nákupe/predaji, potrebujete mať prístup k finančným výkazom, informáciám o personálnych zmenách v spoločnosti a štátnym objednávkam jej produktov. Pokiaľ ide o cudzie krajiny, takéto informácie sú dostupné len zo zahraničných zdrojov: televízie, novín, časopisov, finančných periodík. Okrem toho sú tieto informácie uverejnené v cudzom jazyku a to by pre mnoho ľudí mohla byť prekážka. 

Na rozdiel od finančných nástrojov, ktoré sa obchodujú na devízovom trhu, majú cenné papiere svoje výhody, napríklad právo na dividendy za akcie, možnosť podieľať sa na riadení spoločnosti, výkup štátnych cenných papierov a kupónové platby z dlhopisov. Tieto výhody čiastočne znižujú riziko strát pri obchodovaní na burze.

V tejto kapitole sme porovnali devízový trh a burzu cenných papierov. Zistili sme, že každý z nich má svoje výhody a nevýhody, pričom je pre investorov svojím spôsobom atraktívny. V nasledujúcej kapitole sa podrobne pozrieme na to, ako tieto trhy spolu súvisia, a vysvetlíme si, ako môže prognóza jedného trhu pomôcť pri rozhodovaní o obchodovaní na inom trhu.

Vybrané články

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov