Support service
×

กราฟรูปแบบ Point and figure

กราฟ Point and Figure แตกต่างจากกราฟแท่งถึงสองลักษณะที่สำคัญ ในตอนแรกกราฟแท่งจะถูกสร้างขึ้นตามช่วงเวลาไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือไม่ก็ตาม พล็อตใหม่บนกราฟ Point and Figure จะเกิดขึ้นต่อเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปตามจำนวนที่กำหนด กราฟ Point and Figure วัดเฉพาะความผันผวนของราคา ขณะที่กราฟแท่งจะวัดทั้งราคา (บนแกนกราฟ) และเวลา (บนแกนวัดระดับ) นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของราคาตามเวลา


ความแตกต่างที่สำคัญอย่างที่สองคือกราฟแท่งจะพบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่เลือก แต่กราฟ Point and Figure จะไม่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าปริมาณที่กำหนด ตัวอย่างเช่นหากตั้งค่าที่ช่องไว้ให้แสดงความผันผวน 5 จุด ระบบจะบันทึกเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิน 5 จุดในขณะที่ความผันผวนน้อยกว่าจะไม่มีการบันทึก


การก่อตัวของกราฟ Point and Figure 


กราฟ Point and Figure ถูกพล็อตโดยใช้องค์ประกอบรวมกันของ X และ O คอลัมน์ของ X แสดงถึงตลาดที่มุ่งหน้าขึ้น ในขณะที่คอลัมน์ของ O แสดงถึงราคาที่ลดลง เมื่อได้กำหนดจำนวนข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ที่ถูกก่อตัวขึ้นมา มีการตัดสินใจที่สำคัญสองอย่างที่ต้องทำก่อนที่จะสามารถพล็อตจุดในกราฟได้


อย่างแรกต้องกำหนดขนาดของกล่อง สำหรับหุ้นแต่ละตัวถือเป็นเรื่องปกติที่จะใช้กล่อง 1 จุดสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่า $20 และกล่อง 1/2 จุด สำหรับหลักทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับกราฟระยะยาวและสำหรับดัชนีขนาดใหญ่ 5-, 10-, 20 จุดที่มีความเหมาะสมกว่า เมื่อขนาดกล่องลดลง รายละเอียดของการเคลื่อนไหวของราคาที่แสดงออกมาแบบกราฟิกจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งในทางกลับกัน การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นในช่วงหลายปี มันสะดวกกว่าในการใช้กล่องขนาดใหญ่ ในหลายๆ กรณีควรทำการพิจารณากราฟทั้งสองหรือสามแบบที่มีขนาดกล่องต่างกันในเวลาเดียวกัน


อย่างที่สองควรเลือกการสร้างกราฟ Point and Figure หรือกราฟย้อนตัว กราฟปกติ (แบบตรง) จะถูกพล็อตเมื่อราคามีความผันผวนภายในจำนวนที่กำหนด ตัวอย่างเช่นหากราคาเคลื่อนตัวจาก 64 ดอลลาร์ไปเป็น 65 ดอลลาร์ X ทั้งห้าตัวจะถูกพล็อตบนกราฟ 0.20 ดอลลาร์และหากราคาย้อนจาก 67 ดอลลาร์จนถึง 66 ดอลลาร์ โดย O ทั้งห้าตัวจะแสดงออกมา กราฟย้อนกลับเป็นไปตามกฎ โดยชุดใหม่ของ X และ O ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่าราคาจะเคลื่อนตัวตามจำนวนที่ระบุในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มที่มีอยู่ การใช้แนวทางย้อนกลับช่วยให้ลดสัญญาณที่ผิดพลาดหรือ whipsaw และตลอดจนบีบขนาดกราฟได้มาก


[[ไฟล์:Krestiki_noliki.jpg]]


ภาพที่ 1. กราฟ Point and Figure


การก่อตัว ½-, 5-, 10 จุดนั้นคล้ายคลึงกับแนวทางเทคนิคก่อนหน้านี้ยกเว้นว่าจะโพสต์กล่องใหม่ได้ก็ต่อเมื่อราคาได้เคลื่อนไปตามค่าที่กำหนดเท่านั้น อย่างเช่นโดย½, 5, 10จุดตามลำดับ ความผันผวนดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหลายวัน, หลายสัปดาห์หรือหลายเดือน เนื่องจากไม่มีแกนแสดงวันที่ในกราฟ มันจึงพบในด้านล่างคอลัมน์หรือที่กล่องตามลำดับ ทั้งสองวิธีใช้งานสำหรับแผนภูมิระยะยาว ตัวอย่างเช่นหลายปีจะไปอยู่ด้านล่างสุดของกราฟต่อคอลัมน์ที่มีการโพสต์ครั้งแรกในรอบปีเช่นเดียวกับรอบเดือน 


การตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดกล่อง (จนถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงราคาที่จำต่อการเรียกใช้คอลัมน์ใหม่ของแนว X และ O) มันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและประสบการณ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยขึ้นอยู่กับช่วงราคาและเสถียรภาพของตลาด การเพิ่มขนาดของกล่องจะเพิ่มจำนวนการเคลื่อนไหวราคาตามที่แสดงในกราฟ การทำให้กล่องใหญ่ขึ้นจะไปขยายฐานข้อมูลที่สามารถรวมเข้าไปได้ แต่จำกัดจำนวนความผันผวนที่สามารถแสดงได้ การติดตามตลาดด้วยกราฟแท่งหรือกราฟเส้นในรายวัน, รายสัปดาห์หรือรายเดือนจะสอดคล้องกับการใช้กราฟ point and figure ต่างๆโดยใช้ขนาดกล่องต่างๆกัน


กราฟ Point and Figure ถูกพล็อตทั้งแบบเลขคณิตและมาตราส่วนเซมิโคลอน


ข้อมูลที่นำเสนอในสื่อการเงินเกี่ยวกับราคาสูง,ต่ำและราคาปิดของหุ้นบางตัวไม่เหมาะสำหรับการพล็อตกราฟ Point and Figure ให้ตรง ตัวอย่างเช่นหากราคาระหว่างวันมีความผันผวนจาก $14 ½ ไปเป็น $16 มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบว่ากราฟ Point and Figure แสดงเส้นทางที่แท้จริงของหุ้นตั้งแต่ $ 14 ½ จนถึง $ 16 มันอาจเพิ่มขึ้นจาก $ 14½ไปเป็น $16 เพียงครั้งเดียว ซึ่งคิดเป็นกราฟแบบ ½จุดจะแสดงออกมาด้วย X ที่เพิ่มขึ้นสามตัว มันอาจขยับจาก $14 ½ไปเป็น $15 ½ ย้อนกลับเป็น $14 ½แล้วเป็น $16 ซึ่งจะทำให้เกิด X สองตัว, O สองตัวและคอลัมน์ X สามตัว ลักษณะการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นแหล่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ตลาด


เมื่อจัดการกับข้อมูลที่เปิดเผยแบบมาเป็นรูปแบบนี้ ก็ควรใช้กล่องขนาดใหญ่กว่เาดิมเพื่อให้ความผันผวนระหว่างวันไม่บิดเบือนกราฟเกินไป ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมว่าควรซื้อข้อมูลจากแหล่งที่แสดงการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน


กฎที่ยอมรับสำหรับการสร้างกราฟ Point and Figure ตามราคาเปิดและปิด, ราคาสูงและต่ำมีดังนี้:


1. ถ้าราคาเปิดเข้าใกล้ระดับสูงมากกว่าระดับต่ำ ให้ถือว่าแนวทางราคาเปิดสูง-ต่ำ-ปิด 

2. ถ้าราคาเปิดเข้าใกล้ระดับต่ำมากกว่าระดับสูง ให้ถือว่าแนวทางราคาเปิด-ต่ำ-สูง-ปิด 

3. ถ้าราคาเปิดอยู่ตามระดับสูงสุด ให้ถือว่าแนวทางราคาเปิด-ต่ำ-สูง-ปิด 

4. ถ้าราคาเปิดอยู่ในแนวเดียวกัน ให้ถือว่าราคาเปิด-ต่ำ-สูง-ปิด 

5. ถ้าราคาเปิดเป็นไปตามระดับต่ำและราคาปิดเป็นไปตามราคาสูง ให้ถือว่าแนวทางราคาเปิด-ต่ำ-สูง-ปิด 

6. หากราคาเปิดเป็นไปตามระดับสูงสุดและราคาปิดเป็นไปตามราคาขั้นต่ำ ให้ถือว่าแนวทางราคาเปิดสูง-ต่ำ -ปิด


แผนภาพบล็อกแสดงส่วนที่คล้ายตลึงกับกราฟ Point and Figure


[[File:Blok_diagramma.jpg]]


ภาพที่ 2. แผนภาพบล็อก


การอ่านกราฟ Point and Figure


พื้นฐาน


กราฟ Point and Figure ไม่ใช้ตัวเลขปริมาณการขายหรือเวลา โดยแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงราคา มันไม่แสดงถึงช่องว่าง, ชิ้นส่วนและช่วงการย้อนกลับตัวของแนวโน้ม แต่ในทางกลับกันกราฟ Point and Figure แสดงพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นในกราฟแท่งประจำสัปดาห์ ราคาที่เพิ่มขึ้นจะมุ่งหน้าขึ้น ถ้าในรอบสัปดาห์นั้นสังเกตได้จากความผันผวนอย่างรุนแรงของราคาและราคาชนกับแนวรับและแนวต้าน 3-4 ครั้ง ความผันผวนเหล่านี้จะเห็นได้ชัดเจนที่กราฟ Point and Figure ที่เพิ่มความสำคัญของสัปดาห์ที่มีความผันผวนเมื่อเทียบต่อช่วงเวลาที่มีความเสถียรภาพที่นานกว่าเดิมที่ใกล้ที่สุด แนวโน้มการย้อนกลับครั้งต่อไปเป็นสิ่งที่อธิบายได้


รูปแบบที่เกิดจากกราฟ Point and Figure สอดคล้องกับรูปแบบของกราฟแท่งและถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบการรวมแนวโน้มและรูปแบบการย้อนกลับของแนวโน้ม พวกเขามีความหมายเดียวกับกับส่วนที่มีความเหมือนกับแผนภูมิแท่ง


การคำนวณ


ความแตกต่างที่สำคัญของกราฟ Point and Figure จากกราฟแท่งคือกราฟ Point and Figure  ใช้ระยะทางแนวนอนสำหรับการประมาณระดับตามรูปแบบจำกัดการฝ่าตัวผ่าน ขณะที่กราฟแท่งใช้ระยะห่างระหว่างระดับแนวนอนบางระดับ ตัวอย่างเช่นในการทะลุผ่านกราฟ Point and Figure  สำหรับกราฟส่วน head ในการสร้างกราฟ Point and Figure ความกว้างกราฟรูปแบบนี้จะใช้เพื่อกำหนดวัตถุเพื่อการวัดซึ่งคาดการณ์อีกครั้งจากจุดทะลุผ่าน


ปัญหาคือการก่อตัวที่มีโครงร่างไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดความสับสนว่าควรเริ่มต้นการนับจากส่วนไหน แนวทางที่ดีที่สุดคือการเลือกเส้นแนวนอนที่สำคัญในการสร้าง, วัดผ่านไปและเพิ่ม (หรือลบออก) จำนวนกล่องเป็นไปตาม (หรือจาก) ระดับของเส้น


การคาดการณ์ราคาสำหรับการก่อตัวของกราฟ Point และ Figure ไม่ได้แม่นยำ 100% ในทุกสถานการณ์ โดยทั่วไปการคาดการณ์กลับหัวมีแนวโน้มที่จะออกมาเกินกว่าตลาดที่เป็นขาขึ้น และการคาดการณ์ขาลงจะสูงกว่าตลาดขาลง การคาดการณ์ที่สวนทางกับแนวโน้มที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะไม่บรรลุผล อย่างเช่นการคาดการณ์ขาลงในตลาดขาขึ้น


เส้นแนวโน้มบนกราฟ Point and Figureสามารถสร้างเส้นแนวโน้มบนกราฟรูปแบบPoint and Figure ด้วยการรวมชุดของจุดยอดในขาลง เส้นแนวโน้มขาขึ้นมาจากการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดที่เพิ่มขึ้นและเส้นแนวโน้มแนวนอนจะถูกสร้างขึ้นโดยการรวมแนวรับหรือแนวต้านที่เหมือนกัน เส้นแนวโน้มมีความสำคัญจากการรวมกันของความยาว, มุมของการลงหรือการขึ้นและจำนวนครั้งที่สัมผัส สัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดหรือ whipsaw เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามหากใช้การย้อนตัวที่เลือกไว้อย่างระมัดระวังให้เป็นตัวกรองในการสร้างแผนภูมิ สัญญาณ whipsaws  สามารถรักษาไว้อยู่ในระดับต่ำ อีกความเป็นไปได้คือการลากเส้นคู่ขนานหนึ่งช่องด้านบน (หรือด้านล่าง) เส้นแนวโน้มจริงเป็นตัวกรองและใช้สิ่งนี้เป็นสัญญาณในการซื้อ (หรือขาย)


ตัวกรองอย่างง่ายสำหรับกราฟ Point and Figure


ตัวอย่างทางเทคนิคที่ง่ายที่สุดเกี่ยวกับกราฟ Point and Figure คือกฎตัวกรอง: เปิดตำแหน่งการซื้อหาก X ถัดไปปรากฏตัวเหนือระดับบนของคอลัมน์ก่อนหน้าของ X หรือเปิดตำแหน่งการขายหาก O เกิดขึ้นมาอยู่ใต้ระดับต่ำของคอลัมน์ก่อนหน้าของ O


[[ไฟล์:Filtr_Krest_nol.jpg]]


ภาพที่ 3. ตัวกรองบนกราฟ Point and Figure


สรุป


1. กราฟ Point and Figure วัดเพียงมิติเดียวนั้นคือราคา


2. กราฟ Point and Figure สร้างจากคอลัมน์ของ X และ O’s ซึ่งแสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่กำหนดไว้


3. กราฟ Point and Figure เน้นจำนวนการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่มีความแออัด


4. มีการแปลงข้อมูลบนกราฟ Point and Figure ในทำนองเดียวกับกราฟแท่ง ข้อยกเว้นหลักคือสูตรการวัดซึ่งทำได้โดยหลักการนับ                                
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""