Đào tạo ngoại hối


Trung bình chuyển động mũ

Một dạng khác của trung bình chuyển động là Trung bình chuyển động mũ (EMA). Nó có thể coi là Trung bình MA có trọng số giảm mạnh với sự cách ly của giai đoạn giao dịch được lấy để tính toán bắt đầu từ giai đoạn hiện tại. Phân phối như vậy cho phép tập trung vào giá hiện tại trong quá trình phân tích và không bỏ sót các tín hiệu giao dịch quan trọng. EMA giảm thiểu độ trễ, tạo nên ý nghĩa lớn hơn cho các giá mới nhất so với các giá cũ. Điều này giúp phản ứng nhanh hơn với biến đổi giá hiện tại, ngược lại với Trung bình chuyển động đơn giản (SMA). Trọng số được áp dụng cho giá mới nhất phụ thuộc vào giai đoạn SMA. Giai đoạn EMA càng ngắn, trọng số càng cao được gán cho giá gần đây nhất. Ví dụ, EMA 10 giai đoạn gán trọng số 18.18% cho giá cuối cùng, trong khi EMA 20 giai đoạn chỉ gán trọng số 9.25%. Tuy nhiên, tính toán EMA phức tạp hơn SMA.

Công thức toán học để tính EMA là đệ quy và khi hệ số là n, nó là:

EMA (n) = k * P (n) + (1-k) * EMA (n-1),

trong đó

P (n) là giá đóng cửa của giai đoạn giao dịch hiện tại,
EMA (n-1) là giá trị EMA tính toán cho giai đoạn giao dịch trước đó và k là hệ số điều chỉnh.

Giá trị EMA (1) ban đầu bằng giá giai đoạn giao dịch đầu tiên được tính vào, đó là P (1). Càng cao hệ số k, đường cong EMA càng xấp xỉ biểu đồ tốt hơn, vì giá hiện tại là quan trọng nhất.

Do đó, câu tuyên ngược đúng, rằng đối với giá trị hệ số điều chỉnh k thấp, có ý nghĩa hơn đối với giai đoạn giao dịch trước đó. Tùy thuộc vào nền tảng giao dịch, sẽ sử dụng các giá trị hệ số khác nhau. Trong thực tế, giá trị 2/3 được sử dụng phổ biến hơn.

Các đường cong EMA được diễn giải cách tương tự như các đường cong SMA trong phân tích thị trường ngoại hối. Chúng cung cấp các tín hiệu tương tự về nhập và thoát khỏi thị trường. Trong quá trình phân tích, điều quan trọng là biết giá trị hệ số điều chỉnh nào được sử dụng bởi nền tảng giao dịch. Các đường cong EMA phản ứng nhanh hơn với biến đổi giá khi giá trị hệ số điều chỉnh càng cao; vì chúng gắn trọng số lớn hơn cho giai đoạn giao dịch hiện tại. Điều này có ý nghĩa nhất trong trường hợp thị trường thay đổi nhanh chóng vào thời điểm xuất bản tin tức kinh tế hoặc can thiệp của các tham gia thị trường ngoại hối lớn.

Các đường cong EMA thường được khai thác trong giao dịch ngắn hạn, vì chúng cho phép xác định sự biến đổi giá nhanh chóng trên thị trường tiền tệ. Trong khi đó, các đường cong SMA được áp dụng cho giao dịch dài hạn, vì chúng mô tả xu hướng dài hạn một cách tốt. Do đó, sự lựa chọn chỉ báo kỹ thuật phụ thuộc vào kinh nghiệm giao dịch được áp dụng bởi nhà giao dịch tại một thời điểm nhất định.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn