Câu hỏi kỹ thuật


Tín hiệu thất bại.

Cần phải cân nhắc rằng giá gồm hai thành phần - giá mua (Bid) và giá bán (Ask).

Giá mua (Bid) được hiển thị trên biểu đồ.

Lệnh bán được mở tại giá mua (Bid) và đóng tại giá bán (Ask).

Lệnh mua được mở tại giá bán (Ask) và đóng tại giá mua (Bid).

Ví dụ:

Mức lợi nhuận mong muốn của lệnh bán của bạn là 1.3121. Giá trên biểu đồ đạt đến 1.3120, nhưng lệnh không đóng tại điểm lợi nhuận mong muốn.

Biểu đồ hiển thị giá mua (Bid), trong khi lệnh bán được đóng tại giá bán (Ask) (Ask=Bid+spread) với giá mua (Bid) = 1.3120 và giá bán (Ask) = 1.3123. Vì vậy, lệnh của bạn không được đóng do giá tối thiểu của nó bằng 1.3123.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn