Điều kiện giao dịch


Thời gian của terminal

Thời gian của máy giao dịch trong mùa đông được đặt thành UTC+2. Trong giai đoạn mùa hè, đồng hồ trên máy giao dịch được điều chỉnh tiến lên một giờ thành UTC+3. Thời gian của máy giao dịch được dịch chuyển hai lần trong năm do châu Âu chuyển đổi sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và ngược lại, vào Chủ nhật cuối cùng của tháng Ba và Chủ nhật cuối cùng của tháng Mười theo tương ứng.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn