Dịch vụ công ty


Nếu nhà đầu tư PAMM đặt lệnh Rollover, thì nhà giao dịch PAMM có nhận được phần trăm lợi nhuận mà nhà đầu tư PAMM rút ra không?

Có, sau khi lệnh Rollover được yêu cầu, phần lợi nhuận mà nhà đầu tư rút ra được ghi có vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Bài viết nổi bật

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn