Dịch vụ công ty


Tại sao khoản đầu tư của tôi bị giảm sau khi tôi đặt lệnh Rollover?

Quá trình đồng bộ hóa mất một giờ. Ngay sau khi nó kết thúc, lợi nhuận được yêu cầu sẽ được rút khỏi khoản đầu tư. Trong quá trình đồng bộ hóa, lợi nhuận đầu tư có thể giảm và do đó, chênh lệch giữa hai tổng số tiền chuyển nhượng đã đặt lệnh sẽ được khấu trừ từ số tiền đầu tư ban đầu.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn