Xác minh


Trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba ở đâu?

Sau khi bạn vượt qua hai cấp độ xác minh, trường tải lên tài liệu ở cấp độ xác minh thứ ba sẽ xuất hiện trong phần Xác minh của Khu vực khách hàng.
 
Cấp độ xác minh thứ ba là một thủ tục tùy chọn cho tất cả các tài khoản và nếu bạn không có biểu mẫu để tải tài liệu lên cấp độ thứ ba thì nó không bắt buộc đối với tài khoản của bạn.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn