Chương trình hợp tác


Chương trình liên kết của InstaForex.

Chương trình liên kết của InstaForex là một phương pháp không rủi ro để tạo lợi nhuận với InstaForex. Các nhà môi giới ngoại hối kiếm lợi nhuận từ phần chênh lệch mà khách hàng trả để mở giao dịch. Bạn có thể kiếm được một phần lợi nhuận của nhà môi giới nếu bạn trở thành đối tác và bắt đầu thu hút khách hàng mới.

Ý tưởng của chương trình liên kết là các thành viên tham gia kể cho người khác về công ty và cố gắng thu hút họ để làm việc tiếp. Khi khách hàng được giới thiệu của bạn mở tài khoản với công ty, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận từ mỗi giao dịch họ thực hiện. Có hai cách để thu hút khách hàng mới:

- Sử dụng liên kết liên kết. Mọi người nhấp vào liên kết và mở tài khoản giao dịch với InstaForex sẽ trở thành người được giới thiệu của bạn.

- Sử dụng hệ thống thông báo. Bạn chỉ cần biết tên đầy đủ và số tài khoản giao dịch của khách hàng mà bạn đã thu hút. Để biến khách hàng được thu hút thành người được giới thiệu, bạn nên gửi email tới [email protected] cung cấp các thông tin cần thiết và số tài khoản liên kết của bạn. Sau đó, bạn sẽ bắt đầu nhận lợi nhuận từ các giao dịch của người được giới thiệu của bạn như thể họ đã mở tài khoản giao dịch qua liên kết liên kết của bạn.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn