Support service
×

Có thể nào việc nhà đầu tư đặt lệnh rút lại tiền của họ sẽ dẫn đến việc tài khoản của nhà giao dịch PAMM bị Dừng lại không?

Nếu cổ phần của các nhà đầu tư trên tài khoản của nhà giao dịch vượt quá 90% và số lượng nhà đầu tư nhỏ hoặc thậm chí bằng một, thì rủi ro đó có tồn tại. Tuy nhiên, hệ thống PAMM cho phép bạn chấp nhận tiền để Quản lý từ hàng trăm nhà giao dịch PAMM, có nghĩa là khả năng có cổ phần từ hàng trăm nhà đầu tư trên một tài khoản giao dịch, do đó xác suất rút tiền hàng loạt đồng thời là rất thấp và tỷ lệ nghịch với số lượng nhà đầu tư được thu hút.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""