Support service
×

Nếu nhà đầu tư PAMM đặt lệnh Rollover, thì nhà giao dịch PAMM có nhận được phần trăm lợi nhuận mà nhà đầu tư PAMM rút ra không?

Có, sau khi lệnh Rollover được yêu cầu, phần lợi nhuận mà nhà đầu tư rút ra được ghi có vào tài khoản của nhà giao dịch PAMM.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""