Support service
×

Nhà đầu tư có thể xem quy mô hoa hồng được tính từ lợi nhuận và được thiết lập bởi Nhà giao dịch ở đâu?

Trong danh sách giám sát. Nếu khoản đầu tư đã được chấp nhận, thì thông tin có thể được tìm thấy trong phần Đầu tư của tôi.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""