Support service
×

Các vị thế bị khóa

Ký quỹ cho các vị thế bị khóa được tính như sau.
 
Chúng tôi có ba vị thế với hai trong số đó là Bán và một là Mua (tất cả ba vị thế Mua và Bán này đều bị khóa).
 
Để tính toán tiền ký quỹ, bạn cần biết cặp tiền tệ, số dư tài khoản và giá mua hoặc giá bán.
 
Bán 1,2670 cho 0,1 lô (giá bán 1,2670)
 
Mua 1,2895 cho 0,1 lô (giá mua là 1,2895)
 
Bán 1,2915 cho 0,1 lô
 
Công thức tính: (10000 * cặp tiền * khối lượng giao dịch) /100*0,25 (hoặc chia cho 4)
 
1. (10000 * 1,2670 * 0,1) / 100 = 12,67
 
2. (10000 * 1,2895 * 0,1) / 100 = 12,90
 
3. 12,67 + 12,90 = 25,57
 
4. 25,57 * 0,25 = 6,39 (hoặc 25,57 / 4 = 6,39)
 
5. (10000 * 1,2915 * 0,1) / 100 = 12,91 (trong đó 100 là đòn bẩy 1: 100)
 
6. Trừ các giá trị thu được từ số dư hiện tại và tính số tiền của tài sản thế chấp:
 
37,79 - 12,91 - 6,39 = $ 18,49 (tài sản thế chấp cho các khoản tiền hiện tại $ 37,79)

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""