Điều kiện giao dịch


Vị trí bị khóa

Ký quỹ cho các vị thế bị khóa được tính như sau.
 
Chúng tôi có ba vị thế với hai trong số đó là Bán và một là Mua (tất cả ba vị thế Mua và Bán này đều bị khóa).
 
Để tính toán tiền ký quỹ, bạn cần biết cặp tiền tệ, số dư tài khoản và giá mua hoặc giá bán.
 
Bán 1,2670 cho 0,1 lô (giá bán 1,2670)
 
Mua 1,2895 cho 0,1 lô (giá mua là 1,2895)
 
Bán 1,2915 cho 0,1 lô
 
Công thức tính: (10000 * cặp tiền * khối lượng giao dịch) /100*0,25 (hoặc chia cho 4)
 
1. (10000 * 1,2670 * 0,1) / 100 = 12,67
 
2. (10000 * 1,2895 * 0,1) / 100 = 12,90
 
3. 12,67 + 12,90 = 25,57
 
4. 25,57 * 0,25 = 6,39 (hoặc 25,57 / 4 = 6,39)
 
5. (10000 * 1,2915 * 0,1) / 100 = 12,91 (trong đó 100 là đòn bẩy 1: 100)
 
6. Trừ các giá trị thu được từ số dư hiện tại và tính số tiền của tài sản thế chấp:
 
37,79 - 12,91 - 6,39 = $ 18,49 (tài sản thế chấp cho các khoản tiền hiện tại $ 37,79)

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Các vấn đề về tiền gửi / rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn