empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#Ripple
1.5131 USD
18 May 2021 06:46
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.0001
(0.0066%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$1.5253
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$1.3672
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.5295
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.4507
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.5434
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.3443
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.