#Ripple (Ripple vs USD). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

#Ripple
0.243 USD
26 Oct 2020 20:06
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.0001
(-0.0412%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$0.2513
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$0.2538
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.2567
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.2411
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$0.3442
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$0.1081
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.