empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#Ripple
1.0967 USD
26 Oct 2021 17:19
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.0001
(-0.0091%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$1.0884
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$1.0745
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.1283
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1.0849
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.1507
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.073
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.