empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

#Ripple
0.9394 USD
26 Sep 2021 14:47
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.0001
(-0.0106%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$0.933
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$0.9444
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.9431
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$0.8899
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1.0735
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$0.8705
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.