https://www.instaforex.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác

Logo

Phần dễ nhận biết nhất của bất kỳ thương hiệu nào là logo. Chọn tùy chọn và định dạng phù hợp với mục đích của bạn, và nếu điều này không khả dụng - vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp bạn. Logo có sẵn ở các định dạng cho thiết kế web, và để in trong nhà in.

Phông chữ

Hợp tác với công ty chúng tôi nhấn mạnh phông chữ thương hiệu Forgotten Futurist. Để sử dụng, hãy tải xuống và cài đặt tệp trong thư mục "C:\Windows\Fonts".

Hiển thị thêm
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaForex © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech