Форекс обучение


Глава 14. Изчисляване на печалба и загуба

Изчисляване на печалба и загуба
 
Ние разгледахме добре основните термини, използвани на Форекс пазара, и основните принципи на маржин търговията. Време е да научите как да изчислявате печалбата и загубата от откритите сделки.
 
Знаем, че търговецът навлиза на международния валутен пазар с помощта на търговска компания, която открива сметка за търговеца в щатски долари. За да могат да търгуват на Форекс пазара, търговците трябва да депозират първоначална сума пари по тази сметка. Всички печалби и загуби, независимо от валутата на сделката, се преобразуват в щатски долари. В тази глава ще разгледаме подробно принципа на изчисляване на печалбата и загубата.
 
Като цяло формулата за изчисляване на финансовия резултат от вашите отворени сделки е следната:
 
Финансов резултат = (покупна цена - продажна цена) * брой лотове * размер на лота - комисиона * брой лотове ± суап
 
Очевидно финансовият резултат се състои от три части: търговски резултат, комисиони и размер на суапа.
 
Знаем, че има два вида котировки на Форекс (без да се вземат предвид кръстосаните курсове) – директни и индиректни. В първия случай основната валута в една двойка е чуждестранна валута спрямо щатския долар, а котировката е изразена (котирана) в щатски долари. Във втория случай щатският долар е основна валута в двойка, а котировката е деноминирана в чуждестранна валута. Резултатът от търговията по гореспоменатата формула се изчислява в котираната валута. Комисионите и суаповете обикновено са деноминирани в щатски долари. Ето защо формулата е вярна само за директни котировки. Трябва да се спомене, че в тази формула цените за покупка и продажба не са компоненти на цената. Те са реални цени, на които купуваме или продаваме валута. По-специално, ние не вземаме под внимание коя операция е извършена първо (покупка или продажба). Ако финансовият резултат е положителен, получаваме печалба. Ако е отрицателен, губим.
 
В случай на индиректни котировки разликата между цените на покупка и продажба се изразява в чуждестранна валута, докато общият финансов резултат е в щатски долари. По този начин, за да изчислим финансовия резултат за индиректни котировки, трябва да използваме следната формула:
 
Финансов резултат = (1/цена за покупка - 1/цена за продажба) * брой лотове * размер на лота - комисиони * брой лотове ± суап
 
Размерът на лота зависи от определената котировка (за валутна двойка) и от предпочитанията на определен онлайн брокер. Формулите, представени по-горе, се използват, ако размерът на лота е деноминиран в чуждестранна валута (не в щатски долари). Например, размерът на лота в директната котировка GBP/USD може да бъде £ 70 000. Размерът на лота на индиректната котировка USD/JPY може да бъде 12 500 000 ¥. Ако вашият онлайн брокер определя размера на лота в щатски долари, ще трябва да конвертирате щатските долари в подходящата валута. В такива случаи размерът на лота, деноминиран в чуждестранна валута, няма да бъде фиксиран, а ще зависи от текущия курс в момента на откриване на позиция. В щатските долари размерът на стандартния лот обикновено е равен на 100 000.
 
Изчиляването на финансовия резултат на кръстосаните курсове е различно. Както разбрахме от предишната глава, кръстосаните курсове са валутният курс между две валути, когато нито една от тях не е щатският долар. Всеки кръстосан курс може да бъде представен с две котировки с щатския долар. Например кръстосаният курс EUR/JPY може да бъде изчислен чрез котировките EUR/USD и USD/JPY. Изчисляването на печалбата и загубата е следното. Първо, трябва да изчислите финансовия резултат за EUR/USD, след това за USD/JPY. Тези резултати се сумират за получаване на общи финансови резултати.
 
Както всички знаем, движението в обменния курс се измерва с пипсове. В различни котировки стойността на пип е различна. Отваряйки сделка, трябва да знаете резултата в щатски долари, ако цената се промени с 1 пипс. Това ще ви помогне да изчислите текущата си печалба или загуба и да затворите позицията навреме. Можете лесно да го направите, като използвате формулите, дадени по-горе. Стойността ще зависи от вида на котировката (директна или индиректна), размера на лота, валутата на стойността на лота и стойността на пип.

Нека разгледаме двойката GBP/USD, ако 1 лот е равен на 70 000 паунда стерлинг и 1 пипс е равен на 0,0001. Тъй като котировката е директна, използваме първата формула за изчисляване на резултата от сделката. Минималната разлика между цената за покупка и продажба винаги е 1 пипс и в този случай тя е равна на 0,0001. По този начин резултатът от търговията на 1 лот от промяната на курса на GBP/USD с 1 пип е 0,0001 * 70 000 = 7 щатски долара.
 
Нека разгледаме индиректната котировка USD/JPY с размер на лота 12 500 000 йени и стойност на пип 0,01. Тъй като котировката е индиректна, ние използваме втората формула за изчисляване на резултата от търговията. Не е достатъчно да се знае само стойността на пип в случай на индиректни котировки, тъй като резултатът от търговията зависи и от цените за покупка и продажба. Да предположим, че сегашният курс е 104,75 японски йени за един щатски долар. По този начин, ако цената на 1 лот се промени, ще имаме следния резултат: ((1/104,75 - 1/104,76) * 12 500 000 = 11,39 щатски долара. Ако цените за покупка и продажба са различни, резултатът от търговията също ще бъде различен. Ако размерът на лота е деноминиран в щатски долари, трябва да го конвертираме в японска йена по цената, която имаме в момента на отваряне на позицията. И ако отворите дълга позиция (закупуване на 1 лот от щатските долари за йени), изчисленията ще се извършват, като се използва продажната цена и ако това е къса позиция (продажба на 1 лот от щатския долар за йена), изчисленията зависят от покупната цена.
 
Както виждаме, промените в цената на различните валутни двойки с един пип водят до различни резултати от търговията. За GBP/USD това е по-малко, отколкото за USD/JPY. Колкото по-малък е резултатът от търговията, толкова по-малко загуби ще претърпите в случай на неблагоприятно движение на цената. По-специално, вашата печалба също ще бъде по-малка. На начинаещите търговци се препоръчва да избират по-малко „агресивни“ котировки като GBP/USD и USD/CHF.
 
На пръв поглед изчисленията, представени в тази глава, може да изглеждат твърде сложни. Всъщност не е нужно да се притеснявате, тъй като всички оценки се правят от платформата автоматично. Брокерските компании могат да предлагат различни платформи за търговия, но принципът на изчислението остава същият. Важно е да знаете от какво се състоят вашите печалби и загуби. Това ще ви позволи да избегнете сключването на сделка със загуби по погрешка!

Избрани статии

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Не може да се отвори позиция.

Стъпки, които трябва да предприемат клиентите на водещия брокер InstaForex, когато е невъзможно да се отвори позиция (поръчка).

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи