Forexový tréning


Kapitola 14. Ako si vypočítať zisk a straty

Základné pojmy používané na forexe a hlavné princípy maržového obchodovania sme si už dôkladne prebrali. Je na čase, aby sme si povedali o tom, ako vypočítať zisk a stratu z otvorených obchodov. 

Vieme, že obchodník vstupuje na medzinárodný menový trh pomocou brokerskej spoločnosti, ktorá mu otvorí účet v amerických dolároch. Na tento účet musia vložiť vstupný vklad, aby mohli pôsobiť na devízovom trhu. Všetky zisky a straty bez ohľadu na menu danej transakcie sa prepočítavajú na americké doláre. V tejto kapitole sa budeme podrobne zaoberať zásadami výpočtu zisku a straty. 

Vo všeobecnosti je vzorec na výpočet finančného výsledku vašich otvorených obchodov nasledovný: 

Finančný výsledok = (nákupná cena – predajná cena) × počet lotov × veľkosť lotu – provízia × počet lotov ± swap 

Pravda, finančný výsledok sa skladá z troch časti: jednou je samotný výsledok obchodovania, druhou sú provízie a treťou veľkosť swapu. 

Vieme, že na forexe existujú dva typy kotácií (krosové kurzy teraz nechajme bokom) – priame a nepriame. V prvom prípade je základnou menou v páre cudzia mena voči americkému doláru a kotácia je vyjadrená (kótovaná) v amerických dolároch. V druhom prípade je základnou menou v páre americký dolár a kotácia je denominovaná v cudzej mene. Výsledok obchodovania vo vyššie uvedenom vzorci je vypočítaný v kótovanej mene. Provízie a swapy sú zvyčajne denominované v amerických dolároch. Preto vzorec platí len pre priame kotácie. K tomu je potrebné uviesť, že v tomto vzorci nie sú nákupné a predajné ceny súčasťou kotácie. Sú to skutočné ceny, za ktoré kupujeme alebo predávame menu. Pritom sa neberie do úvahy, ktorá operácia bola vykonaná ako prvá (nákup alebo predaj). Ak je finančný výsledok kladný, dostávame zisk. Ak je záporný, strácame. 

V prípade nepriamych kotácií je rozdiel medzi nákupnými a predajnými cenami vyjadrený v cudzej mene, pričom celkový finančný výsledok je v amerických dolároch. Na výpočet finančného výsledku pre nepriame kotácie by sme teda mali použiť nasledujúci vzorec: 

Finančný výsledok = (1/kúpna cena – 1/predajná cena) × počet lotov × veľkosť lotu – provízie × počet lotov ± swap 

Veľkosť lotu závisí od danej kotácie (na menovom páre) a od preferencií konkrétneho online brokera. Vyššie uvedené vzorce sa používajú, ak je veľkosť lotu denominovaná v cudzej mene (nie v amerických dolároch). Napríklad veľkosť lotu v priamej kotácii GBP/USD môže byť 70 000 GBP. Veľkosť lotu nepriamej kotácie USD/JPY môže byť 12 500 000 jenov. Ak váš online broker určí veľkosť lotu v amerických dolároch, potom budete musieť previesť americké doláre na príslušnú menu. V takýchto prípadoch nebude veľkosť lotu denominovaná v cudzej mene pevná, ale bude závisieť od aktuálneho kurzu v momente otvorenia pozície. V amerických dolároch sa veľkosť štandardného lotu zvyčajne rovná 100 000. 

Odhad finančného výsledku na krosových (krížových) kurzoch je odlišný. Ako už vieme z predchádzajúcej kapitoly, krosový kurz je výmenný kurz medzi dvoma menami, z ktorých ani jedna nie je americký dolár. Akýkoľvek krosový kurz môže byť vyjadrený dvoma kotáciami s americkým dolárom. Napríklad krížový kurz EUR/JPY možno vypočítať pomocou kotácií EUR/USD a USD/JPY. Výpočet zisku a straty je nasledujúci. Najprv by ste mali vypočítať finančný výsledok pre EUR/USD, potom pre USD/JPY. Sčítaním týchto výsledkov dostanete celkový finančný výsledok. 

Ako všetci vieme, pohyb výmenného kurzu sa meria pomocou pipov. Hodnota jedného pipu je pritom v rôznych kotáciách odlišná. Pri otvorení transakcie musíte poznať výsledok v amerických dolároch, ak sa cena zmení o 1 pip. To vám pomôže posúdiť váš aktuálny zisk alebo stratu a pozíciu včas uzavrieť. Môžete to ľahko urobiť pomocou vyššie uvedených vzorcov. Hodnota bude závisieť od typu kotácie (priamej alebo nepriamej), veľkosti lotu, meny hodnoty lotu a hodnoty pipu. 

Uvažujme o páre GBP/USD, kde sa 1 lot rovná 70 000 libier a 1 pip sa rovná 0,0001. Keďže ide o priamu kotáciu, na výpočet výsledku obchodovania používame prvý vzorec. Minimálny rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou je vždy 1 pip a ten sa v tomto prípade rovná 0,0001. Výsledok obchodovania 1 lotu pri zmene kurzu GBP/USD o 1 pip je teda 0,0001× 70 000 = 7 amerických dolárov. 

Teraz sa pozrime na nepriamu kotáciu USD/JPY s veľkosťou lotu 12 500 000 jenov a hodnotou pipu 0,01. Keďže kotácia je nepriama, na posúdenie výsledku obchodovania používame druhý vzorec. V prípade nepriamych kotácií nestačí poznať iba hodnotu pipu, pretože výsledok obchodovania závisí aj od nákupných a predajných cien. Predpokladajme, že aktuálny kurz je 104,75 japonských jenov za jeden americký dolár. Ak sa teda zmení cena 1 lotu, získame nasledujúci výsledok: ((1/104,75 – 1/104,76) × 12 500 000 = 11,39 amerických dolárov. Ak sú ceny nákupu a predaja odlišné, výsledok obchodovania bude tiež odlišný. Ak je veľkosť lotu denominovaná v amerických dolároch, musíme ho previesť na japonský jen, a to cenou, ktorú máme v momente otvorenia pozície. Pri otvorení dlhej pozície (nákup 1 lotu amerických dolárov za jeny) pri výpočtoch používate predajnú cenu, a ak ide o krátku pozíciu (predaj 1 lotu amerického dolára za jeny), tak do výpočtov dosadzujete kúpnu cenu. 

Ako vidíte, zmena v cene rôznych menových párov o jeden pip vedie k rôznym obchodným výsledkom. Pri páre GBP/USD je to menej ako pri páre USD/JPY. Čím menší je obchodný výsledok, tým menšie straty utrpíte v prípade nepriaznivého pohybu ceny. Menší však pritom bude aj váš zisk. Začínajúcim obchodníkom sa preto odporúča zvoliť si menej „agresívne“ kotácie, napríklad GBP/USD a USD/CHF. 

Na prvý pohľad sa výpočty uvedené v tejto kapitole môžu zdať príliš komplikované. Ničoho sa však nemusíte obávať, všetky odhady totiž robí platforma automaticky. Brokerské spoločnosti môžu ponúkať rôzne obchodné platformy, ale princíp výpočtu zostáva rovnaký. Je dôležité vedieť, z čoho presne pozostávajú vaše zisky a straty. Ak to viete, môžete sa vyhnúť tomu, aby ste transakciu uzavreli so stratou omylom!

 

Vybrané články

Nie je možné otvoriť pozíciu.

Kroky, ktoré by mali klienti hlavného brokera InstaForex podniknúť, keď nie je možné otvoriť pozíciu (objednávku).

oneskorenie pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov.

Možné dôvody oneskorenia pri vkladaní/výbere finančných prostriedkov a ako riešiť problém.

Doplnenie vášho účtu pomocou akéhokoľvek z dostupných spôsobov