Support service
×

Глава 14. Изчисляване на печалба и загуба

Изчисляване на печалба и загуба
 
Ние разгледахме добре основните термини, използвани на Форекс пазара, и основните принципи на маржин търговията. Време е да научите как да изчислявате печалбата и загубата от откритите сделки.
 
Знаем, че търговецът навлиза на международния валутен пазар с помощта на търговска компания, която открива сметка за търговеца в щатски долари. За да могат да търгуват на Форекс пазара, търговците трябва да депозират първоначална сума пари по тази сметка. Всички печалби и загуби, независимо от валутата на сделката, се преобразуват в щатски долари. В тази глава ще разгледаме подробно принципа на изчисляване на печалбата и загубата.
 
Като цяло формулата за изчисляване на финансовия резултат от вашите отворени сделки е следната:
 
Финансов резултат = (покупна цена - продажна цена) * брой лотове * размер на лота - комисиона * брой лотове ± суап
 
Очевидно финансовият резултат се състои от три части: търговски резултат, комисиони и размер на суапа.
 
Знаем, че има два вида котировки на Форекс (без да се вземат предвид кръстосаните курсове) – директни и индиректни. В първия случай основната валута в една двойка е чуждестранна валута спрямо щатския долар, а котировката е изразена (котирана) в щатски долари. Във втория случай щатският долар е основна валута в двойка, а котировката е деноминирана в чуждестранна валута. Резултатът от търговията по гореспоменатата формула се изчислява в котираната валута. Комисионите и суаповете обикновено са деноминирани в щатски долари. Ето защо формулата е вярна само за директни котировки. Трябва да се спомене, че в тази формула цените за покупка и продажба не са компоненти на цената. Те са реални цени, на които купуваме или продаваме валута. По-специално, ние не вземаме под внимание коя операция е извършена първо (покупка или продажба). Ако финансовият резултат е положителен, получаваме печалба. Ако е отрицателен, губим.
 
В случай на индиректни котировки разликата между цените на покупка и продажба се изразява в чуждестранна валута, докато общият финансов резултат е в щатски долари. По този начин, за да изчислим финансовия резултат за индиректни котировки, трябва да използваме следната формула:
 
Финансов резултат = (1/цена за покупка - 1/цена за продажба) * брой лотове * размер на лота - комисиони * брой лотове ± суап
 
Размерът на лота зависи от определената котировка (за валутна двойка) и от предпочитанията на определен онлайн брокер. Формулите, представени по-горе, се използват, ако размерът на лота е деноминиран в чуждестранна валута (не в щатски долари). Например, размерът на лота в директната котировка GBP/USD може да бъде £ 70 000. Размерът на лота на индиректната котировка USD/JPY може да бъде 12 500 000 ¥. Ако вашият онлайн брокер определя размера на лота в щатски долари, ще трябва да конвертирате щатските долари в подходящата валута. В такива случаи размерът на лота, деноминиран в чуждестранна валута, няма да бъде фиксиран, а ще зависи от текущия курс в момента на откриване на позиция. В щатските долари размерът на стандартния лот обикновено е равен на 100 000.
 
Изчиляването на финансовия резултат на кръстосаните курсове е различно. Както разбрахме от предишната глава, кръстосаните курсове са валутният курс между две валути, когато нито една от тях не е щатският долар. Всеки кръстосан курс може да бъде представен с две котировки с щатския долар. Например кръстосаният курс EUR/JPY може да бъде изчислен чрез котировките EUR/USD и USD/JPY. Изчисляването на печалбата и загубата е следното. Първо, трябва да изчислите финансовия резултат за EUR/USD, след това за USD/JPY. Тези резултати се сумират за получаване на общи финансови резултати.
 
Както всички знаем, движението в обменния курс се измерва с пипсове. В различни котировки стойността на пип е различна. Отваряйки сделка, трябва да знаете резултата в щатски долари, ако цената се промени с 1 пипс. Това ще ви помогне да изчислите текущата си печалба или загуба и да затворите позицията навреме. Можете лесно да го направите, като използвате формулите, дадени по-горе. Стойността ще зависи от вида на котировката (директна или индиректна), размера на лота, валутата на стойността на лота и стойността на пип.

Нека разгледаме двойката GBP/USD, ако 1 лот е равен на 70 000 паунда стерлинг и 1 пипс е равен на 0,0001. Тъй като котировката е директна, използваме първата формула за изчисляване на резултата от сделката. Минималната разлика между цената за покупка и продажба винаги е 1 пипс и в този случай тя е равна на 0,0001. По този начин резултатът от търговията на 1 лот от промяната на курса на GBP/USD с 1 пип е 0,0001 * 70 000 = 7 щатски долара.
 
Нека разгледаме индиректната котировка USD/JPY с размер на лота 12 500 000 йени и стойност на пип 0,01. Тъй като котировката е индиректна, ние използваме втората формула за изчисляване на резултата от търговията. Не е достатъчно да се знае само стойността на пип в случай на индиректни котировки, тъй като резултатът от търговията зависи и от цените за покупка и продажба. Да предположим, че сегашният курс е 104,75 японски йени за един щатски долар. По този начин, ако цената на 1 лот се промени, ще имаме следния резултат: ((1/104,75 - 1/104,76) * 12 500 000 = 11,39 щатски долара. Ако цените за покупка и продажба са различни, резултатът от търговията също ще бъде различен. Ако размерът на лота е деноминиран в щатски долари, трябва да го конвертираме в японска йена по цената, която имаме в момента на отваряне на позицията. И ако отворите дълга позиция (закупуване на 1 лот от щатските долари за йени), изчисленията ще се извършват, като се използва продажната цена и ако това е къса позиция (продажба на 1 лот от щатския долар за йена), изчисленията зависят от покупната цена.
 
Както виждаме, промените в цената на различните валутни двойки с един пип водят до различни резултати от търговията. За GBP/USD това е по-малко, отколкото за USD/JPY. Колкото по-малък е резултатът от търговията, толкова по-малко загуби ще претърпите в случай на неблагоприятно движение на цената. По-специално, вашата печалба също ще бъде по-малка. На начинаещите търговци се препоръчва да избират по-малко „агресивни“ котировки като GBP/USD и USD/CHF.
 
На пръв поглед изчисленията, представени в тази глава, може да изглеждат твърде сложни. Всъщност не е нужно да се притеснявате, тъй като всички оценки се правят от платформата автоматично. Брокерските компании могат да предлагат различни платформи за търговия, но принципът на изчислението остава същият. Важно е да знаете от какво се състоят вашите печалби и загуби. Това ще ви позволи да избегнете сключването на сделка със загуби по погрешка!

Споделете Вашето мнение

Благодарим Ви! Има ли нещо, което бихте искали да добавите?

Как бихте оценили отговора, който получихте?

Оставете Вашия коментар (по избор)

Вашата обратна връзка е много важна за нас.
Благодарим Ви, че отделихте време да попълните нашата онлайн анкета.

smile""