Εκπαίδευση Forex


Ιαπωνικά κεριά (II)

Θα εξετάσουμε έναν αριθμό από μοτίβα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα Ιαπωνικά κεριά. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά έχουν περιορισμένη χρήση στο Forex καθώς προϋποθέτουν ότι η τιμή κλεισίματος της προηγούμενης περιόδου συναλλαγών και η τιμή άνοιγματος της επόμενης περιόδου συναλλαγών δεν συμφωνούν.

Ας εξετάσουμε το μοτίβο Bullish Engulfing και το μοτίβο Bearish Engulfing. Αυτά τα μοτίβα εμφανίζονται όταν ένα μακρύ κερί ακολουθεί ένα κοντό αντίθετου χρώματος, σαν να το καταπίνει. Αυτά τα μοτίβα προβλέπουν την αλλαγή τάσης όταν εντοπίζονται σε μια ξεκάθαρη πτωτική ή ανοδική τάση αντίστοιχα. Για τον ορισμό του τύπου της τάσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που συζητήθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο.

Το επόμενο μοτίβο ονομάζεται Harami. Μπορεί επίσης να είναι bullish ή bearish, ανάλογα με τον τύπο του κεριού και την προηγούμενη τάση. Αυτά τα μοτίβα εμφανίζονται όταν ένα κερί με μικρό σώμα ακολουθεί ένα κερί με μεγάλο σώμα αντίθετου χρώματος, και συμβολίζουν την αποδυνάμωση της τάσης.

Τα μοτίβα Piercing Line και Dark Cloud Cover είναι επίσης πρόδρομοι της μειούμενης και αυξανόμενης τάσης αντίστοιχα. Το Piercing Line δημιουργείται κατά τη διάρκεια μιας πτωτικής τάσης όταν ένα μακρύ σκοτεινό κερί ακολουθείται από ένα μακρύ ανοιχτόχρωμο κερί. Εν τω μεταξύ, το άδειο κερί ανοίγει κάτω από το επίπεδο κλεισίματος του σκοτεινού κεριού και κλείνει πάνω από το μέσο του. Το μοτίβο Dark Cloud Cover εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης όταν ένα μακρύ άδειο κερί ακολουθείται από ένα μακρύ σκοτεινό κερί. Και το σκοτεινό κερί ανοίγει πάνω από το επίπεδο κλεισίματος του άδειου κεριού και κλείνει κάτω από το μέσο του.

Τα επόμενα μοτίβα αποτελούνται από τρία κεριά που ακολουθούν το ένα το άλλο. Ονομάζονται Morning Star και Evening Star. Ένα αστέρι σε αυτό το πλαίσιο είναι το κοντό κερί που βρίσκεται χωριστά από τα γειτονικά κεριά και δεν επικαλύπτει τα σώματά τους, αν και οι σκιές τους μπορεί να επικαλύπτονται.
Τέτοια μοτίβα σηματοδοτούν την αντιστροφή της αγοράς. Το χρώμα του αστεριού (φωτεινό ή σκοτεινό) δεν έχει σημασία. Αν το αστέρι εξαιρεθεί από το μοτίβο, θα είναι ταυτόσημα με τα μοτίβα Piercing Line και Dark Cloud Cover.

Και τα τελευταία μοτίβα, τα οποία θα συζητηθούν στα πλαίσια του σεμιναρίου εκπαίδευσης Forex, ονομάζονται White Soldiers και Three Black Crows.
Αν αυτά τα μοτίβα διαμορφωθούν σε μια ξεκάθαρη πτωτική και ανοδική τάση αντίστοιχα, σηματοδοτούν την πιθανή αντιστροφή της τάσης. Αυτά τα μοτίβα αποτελούνται από τρία κεριά. Κάθε επόμενο κερί πρέπει να ανοίγει εντός των ορίων του σώματος του προηγούμενου κεριού και να κλείνει πέρα από το μέγιστο ή το ελάχιστο του.

Παρόλο που διάφοροι τύποι μοτίβων είναι πιθανό να σηματοδοτήσουν την αλλαγή της τάσης, κανείς πρέπει να τα αντιμετωπίζει με κάποια δόση σκεπτικισμού. Πρώτον, η θεωρία των Ιαπωνικών κεριών λειτουργεί καλά μόνο στις αγορές ανταλλαγών, όπως η αγορά μετοχών ή η αγορά μελλοντικών συμβολαίων. Δεύτερον, στη διαδικασία ανάλυσης των μοτίβων των Ιαπωνικών κεριών, συνήθως χρησιμοποιούνται μόνο οι ημερήσιοι και εβδομαδιαίοι γράφηματα. Τρίτον, η συμπεριφορά του γραφήματος μέσα σε ένα και το αυτό κερί μπορεί να διαφέρει.

Η συνεδρίαση εμπορίου, η οποία συμβολίζεται από ένα και το αυτό κερί, μπορεί να περιέχει διαφορετικές τιμές διακύμανσης. Μπορούμε να παρ

ατηρήσουμε μια μέτρια, καθώς και μια ασταθή αγορά.

Επομένως, δεν είναι σοφό να δηλώνεται βιαστικά ότι ένα συγκεκριμένο μοτίβο των Ιαπωνικών κεριών δηλώνει την αντιστροφή ή τη συνέχιση της τάσης.

Επιλεγμένα άρθρα

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Προμήθεια για καταθέσεις/αναλήψεις

Καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων.

Πιθανοί λόγοι για καθυστέρηση στην κατάθεση/ανάληψη κεφαλαίων και πώς να επιλύσετε το πρόβλημα.

Χρηματοδοτήστε τον λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους