Support service
×

4. kapitola. Typy obchodov na devízovom trhu

Pojem devízová transakcia úzko súvisí s finančnými podmienkami. Medzi finančné trhy, na ktorých sú finančné nástroje predmetom devízových transakcií, zaraďujeme trh drahých kovov, úverový trh, akciový trh a devízový trh. V tomto článku sa budeme venovať len tým finančným nástrojom, ktoré sa používajú na devízovom trhu. Devízová transakcia je dohoda medzi dvoma stranami o nákupe jednej meny za predaj inej meny. Takáto transakcia má určitý dátum a cenu. Devízové transakcie sa líšia dátumom pripísania peňazí na účet (dátum valuty). Môžeme ich preto rozdeliť na dva typy: spotové a forwardové.

Väčšina devízových obchodov sú spotové transakcie. Dátum valuty spotového obchodu je spravidla druhý pracovný deň po uzavretí transakcie. Takéto podmienky sú pre účastníkov trhu veľmi výhodné, pretože majú dosť času na vyhotovenie dokumentácie. Trh, na ktorom dochádza k výmene mien za spotové ceny sa nazýva spotový trh. Je to trh s okamžitou platbou.

Tento princíp vzájomného vysporiadania spotových transakcií je vhodný pre veľkých investorov. Transakcie súkromných investorov (klientov rôznych brokerských firiem), ktorí obchodujú na devízovom trhu cez internet, sa vykonávajú hneď po tom, čo investor klikne na tlačidlo. Dátum valuty v týchto prípadoch nie je dôležitý, pretože klientov účet vždy zobrazuje aktuálne obchody na devízovom trhu.

Medzi termínované transakcie patria forwardy, futures, opcie a swapy. Nazývajú sa aj deriváty. Tieto finančné nástroje boli vytvorené výhradne na obchodovanie, pretože znižujú potenciálne riziká cenových výkyvov. Pre súkromného investora, ktorý chce na devízovom trhu zarobiť, nie sú tieto finančné nástroje veľmi dôležité. Pozrieme sa na ne však podrobnejšie, aby sme pochopili celú súvislosť.

Forwardové kontrakty sa uzatvárajú medzi stranami za určitých podmienok s cieľom vymeniť určitý objem meny na základe dohodnutej ceny a stanoveného dňa (dátum vysporiadania). Obchod bude uzavretý bez ohľadu na aktuálnu (spotovú) cenu.

Forwardový kontrakt sa môže využiť napríklad v situácii, keď ruská spoločnosť plánuje nakúpiť zariadenie z inej krajiny za americké doláre. Povedzme, že táto spoločnosť nemá dostatok peňazí, aby obchod uzavrela, no očakáva, že rubľe budú zaslané na účet v priebehu mesiaca. Spoločnosť navyše predpokladá, že kurz skĺzne do záporného pásma, t. j. dolár bude rásť. V tejto situácii môže spoločnosť uzavrieť s bankou forwardový kontrakt na nákup potrebného množstva amerických dolárov s termínom vysporiadania jeden mesiac a za cenu, ktorá bude pre spoločnosť výhodná. Hľadanie zmluvného partnera môže byť komplikované, keďže aj banky očakávajú, že americký dolár bude posilňovať.

Forwardový kontrakt na jednej strane znižuje riziká, na druhej strane však môže viesť k strate zisku. Ak americký dolár klesne, spoločnosť príde o príležitosť ušetriť na kúpe zariadenia.

Futures majú na rozdiel od forwardových kontraktov štandardné dátumy splatnosti a pevne stanovené objemy mien. Vďaka tomu sa môžu predávať ako bežné cenné papiere. S futures sa obchoduje na termínovom trhu. Priemerná doba realizácie futures kontraktu je približne tri mesiace.

Opcie sú podobné futures, ale obchodovanie s nimi je spojené s menším rizikom. V prípade kúpy futures, budete musieť obchod uzavrieť za dohodnutých podmienok. Ak nakúpite opcie, máte právo odmietnuť uzatvorenie obchodu. S opciami sa obchoduje na opčnom trhu.

Swapová zmluva je dohoda medzi dvoma stranami o výmene aktív vo vopred stanovených intervaloch. Spoločnosť napríklad kúpi od banky 1 000 amerických dolárov za ruble za spotovú cenu so záväzkom predať ich späť banke o mesiac za ruble za spotovú cenu, ktorá bude na devízovom trhu v tom čase aktuálna. Swapy sú kontrakty na mieru. Neobchoduje sa s nimi teda na burzách.

Spomedzi všetkých obchodov na devízovom trhu (finančných nástrojov) sú pre investora najdôležitejšie spotové obchody.


Podeľte sa o svoj názor

Ďakujeme! Chcete ešte niečo dodať?

Ako by ste ohodnotili našu odpoveď?

Zanechajte komentár (nepovinné)

Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá.
Ďakujeme, že ste venovali váš čas vyplneniu nášho online dotazníka.

smile""