Các cuộc thi


Nhận giải thưởng đã giành trong cuộc thi Real Scalping.

1. Người chiến thắng cần mở và xác minh tài khoản trong vòng 30 ngày liên tiếp sau khi kết quả cuộc thi được công bố.

2. Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản giao dịch thực tế đã xác minh của khách hàng.

3. Người chiến thắng thừa nhận rằng mọi hoạt động trong tài khoản giao dịch thực tế mở bởi Công ty hoặc bởi người chiến thắng chính mình đều được quy réglementé theo các thỏa thuận và quy định của Nhóm InstaFintech.

4. Tất cả các phần thưởng, bao gồm cả những phần thưởng cho người đứng đầu, không thể rút tiền. Tuy nhiên, bất kỳ lợi nhuận nào vượt quá số tiền thưởng có thể được rút tiền.

5. Công ty có quyền tuyên bố bất kỳ phần thưởng nào đã được trao trước đó là vô hiệu và có thể bị hủy dựa trên chứng cứ trực tiếp và gián tiếp về việc tham gia của người tham dự trong bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến tiền thưởng.

6. Tiền được khấu trừ tự động từ tài khoản giao dịch khi có yêu cầu rút tiền. Các chuyên gia từ Phòng Tài chính kiểm tra số dư và tỷ lệ tự do trong tài khoản giao dịch để tuân thủ với số tiền đã được xác định trong yêu cầu rút tiền. Trong trường hợp có một số không thống nhất, số tiền được yêu cầu sẽ được trả lại vào tài khoản giao dịch.

7. Công ty có quyền không ghi có số tiền thưởng nếu người tham gia tích luỹ số tiền thưởng trên một hoặc một số tài khoản giao dịch.

Bài viết nổi bật

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn