Thủ tục mở tài khoản


Làm thế nào để đính kèm tài khoản với tài khoản hiện có?

Bạn có thể đính kèm tài khoản vào tài khoản hiện có trong Tủ khách hàng trong phần Tài khoản đính kèm.

Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu tài khoản cá nhân (ngoại trừ địa chỉ email và số điện thoại) phải khớp với các thông tin: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, bao gồm cả mã vùng.

Tài khoản được đính kèm để chuyển đổi nhanh chóng giữa các văn phòng. Tất cả các tài khoản được đính kèm sẽ tự động nhận được một cấp xác minh. Việc xác minh được thực hiện ở cấp cao nhất của một trong các tài khoản đính kèm. Khi bỏ ghim một tài khoản khỏi một nhóm tài khoản, xác minh tài khoản đã bỏ ghim được đặt lại về 0.

Bài viết nổi bật

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu để gửi là bao nhiêu?

Không thể mở vị trí.

Các bước cần thực hiện bởi khách hàng của sàn giao dịch hàng đầu InstaForex khi không thể mở vị trí (một lệnh).

Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào có sẵn