Support service
×

Tại sao khoản đầu tư của tôi bị giảm sau khi tôi đặt lệnh Rollover?

Quá trình đồng bộ hóa mất một giờ. Ngay sau khi nó kết thúc, lợi nhuận được yêu cầu sẽ được rút khỏi khoản đầu tư. Trong quá trình đồng bộ hóa, lợi nhuận đầu tư có thể giảm và do đó, chênh lệch giữa hai tổng số tiền chuyển nhượng đã đặt lệnh sẽ được khấu trừ từ số tiền đầu tư ban đầu.

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

Cảm ơn! Bạn có muốn thêm điều gì nữa không?

Bạn đánh giá thế nào về câu trả lời mà bạn nhận được?

Để lại bình luận của bạn (tùy chọn)

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi.

smile""