Support service
×

Làm thế nào để đính kèm tài khoản với tài khoản hiện có?

Bạn có thể đính kèm tài khoản vào tài khoản hiện có trong Tủ khách hàng trong phần Tài khoản đính kèm.

Xin lưu ý rằng tất cả dữ liệu tài khoản cá nhân (ngoại trừ địa chỉ email và số điện thoại) phải khớp với các thông tin: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, bao gồm cả mã vùng.

Tài khoản được đính kèm để chuyển đổi nhanh chóng giữa các văn phòng. Tất cả các tài khoản được đính kèm sẽ tự động nhận được một cấp xác minh. Việc xác minh được thực hiện ở cấp cao nhất của một trong các tài khoản đính kèm. Khi bỏ ghim một tài khoản khỏi một nhóm tài khoản, xác minh tài khoản đã bỏ ghim được đặt lại về 0.

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây:

Bạn đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ mà bạn nhận được?

Nhận xét:

Không bắt buộc

Phản hồi của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để thực hiện cuộc khảo sát trực tuyến của chúng tôi

smile""