CHFNOK (ฟรังก์สวิส vs โครนนอร์เวย์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Swiss Franc vs Norway Kroner
10.4152
29 Oct 2020 19:41
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0001
(-0.0010%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
10.288
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
10.1031
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
10.4832
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
10.239
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
12.4717
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
9.03
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.