#CHL (China Mobile Limited). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

China Mobile Limited
32.86 USD
23 Oct 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.01
(-0.03%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$32.64
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$32.66
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$32.91
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$32.69
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$44.91
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$30.09
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.