empty
 
 

#CL (Crude Light Sweet Oil, Current Month). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Crude Light Sweet Oil, Current Month
76.5 USD
25 Nov 2022 23:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-1.45
(-1.9%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$77.94
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$77.95
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$76.22
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$79.89
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$82.35
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$75.05
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.