empty
 
 

แปลงสกุลเงิน

Ethereum vs USD
1700.25 USD
02 Feb 2023 20:50
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$64.69
(3.8%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$1641.35
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$1643.63
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1643.09
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$1645.13
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1659.24
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$1534.01
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.