empty
 
 

EURGBP (ยูโร vs ปอนด์อังกฤษ). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Euro vs Great Britan
0.863
28 Sep 2021 20:34
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0001
(-0.0116%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
0.8533
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
0.8577
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
0.864
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
0.8525
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
0.864
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
0.8525
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.