empty
 
 

#FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
31.54 USD
22 Sep 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.01
(0.03%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$30.45
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$31.29
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$32.24
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$31.46
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$35.35
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$31.46
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.