#FCX (Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
16.77 USD
28 Oct 2020 22:07
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.01
(0.06%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$17.65
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$17.61
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$17
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$16.67
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$18.66
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4.81
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.