Facebook
 
 

แปลงสกุลเงิน

#FDX
257.02 USD
05 Mar 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.17
(-0.07%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$249.98
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$257.54
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$258.06
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$245.34
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$305.31
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$88.61
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.