#HAL (Halliburton Company). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Halliburton Company
17.88 USD
24 Nov 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.01
(0.06%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$17.29
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$16.22
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$18.24
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$17.68
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$25.43
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$4.22
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.