#JNJ (Johnson & Johnson). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

Johnson & Johnson
145.26 USD
23 Oct 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.04
(0.03%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$145.11
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$143.86
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$147.44
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$144.32
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$156.98
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$109.16
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.