#MMM (3M Company). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

3M Company
156.99 USD
29 Oct 2020 22:33
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-1.2
(-0.76%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$158.5
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$159.84
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$160.13
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$156.99
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$182.53
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$114.01
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.