#ORCL (Oracle Corporation). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

#ORCL
56.07 USD
30 Oct 2020 18:10
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$-0.02
(-0.04%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$55.74
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$56.13
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$56.22
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$55.46
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$62.38
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$39.74
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.