#SPY (CFD Standard & Poor's Depositary Receipts). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

CFD Standard & Poor's Depositary Receipts
345.73 USD
23 Oct 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.02
(0.01%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$344.47
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$343.01
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$345.96
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$343.11
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$353.99
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$218.23
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.