Facebook
 
 

#SPY (CFD Standard & Poor's Depositary Receipts). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

CFD Standard & Poor's Depositary Receipts
383.57 USD
05 Mar 2021 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.02
(0.01%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$376.63
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$381.27
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$384.73
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$372.63
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$394.13
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$218.23
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.