#TSLA (Tesla Motors, Inc.). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

#TSLA
420.36 USD
23 Oct 2020 22:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
$0.02
(0.00%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
$425.53
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
$441.85
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$422.44
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
$407.13
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$2317.73
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
$309
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.