USDDKK (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs โครนเดนมาร์ก ). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Denmark Kroner
6.3414
28 Oct 2020 13:52
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.0001
(0.0016%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
6.3125
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
6.3007
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
6.3444
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
6.312
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
7.0226
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
6.2205
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.