USDINR (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs รูปีอินเดีย). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

USDINR
73.6365
23 Oct 2020 14:04
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.031
(0.0421%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
73.5325
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
73.5825
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
73.6575
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
73.4555
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
76.2325
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
70.5125
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.