USDNOK (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs โครนนอร์เวย์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Norway Kroner
9.2172
27 Oct 2020 09:05
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.0001
(0.0011%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
9.2312
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
9.2315
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
9.2415
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
9.2069
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
12.1191
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
8.6671
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.