empty
 
 

USDSGD (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์สิงคโปร์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Singapore Dollar
1.3418
25 Jun 2021 05:00
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
0.0001
(0.0075%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
1.3423
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
1.3448
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.3432
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.3411
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.3435
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.3339
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.