empty
 
 

USDSGD (เงินดอลลาร์สหรัฐ vs ดอลลาร์สิงคโปร์). อัตราแลกเปลี่ยนและแผนภูมิออนไลน์

แปลงสกุลเงิน

US Dollar vs Singapore Dollar
1.3534
24 Sep 2021 23:59
การเปลี่ยนแปลงของราคา (% chg)
-0.0002
(-0.0148%)
ราคาปิดวันก่อนหน้า
ราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคาปิดของวันก่อนหน้านี้
1.3482
เปิด
เปิด

ราคาเปิด
1.3527
ราคาสูงสุดของวัน
ราคาสูงสุดของวัน

ราคาสูงสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.355
ราคาต่ำสุดของวัน
ราคาต่ำสุดของวัน

ราคาต่ำสุดของวันที่มีการซื้อขายวันสุดท้าย
1.3474
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาสูงสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาสูงสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.355
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์
ราคาต่ำสุดใน 52-สัปดาห์

ระดับราคาต่ำสูดภายในระยะเวลา 52 สัปดาห์ก่อน
1.34
หากไม่สะดวกคุยในตอนนี้
ระบุคำถามไว้ได้ใน แชท.