empty
 
 
NZDCHF
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc
-
-
$0.5917
25 Nov 2022 21:59
$0.0002
(0.03%)
94.73% 5.27%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
?
.