Форекс обучение


Теория на Елиътови вълни

Елиотовата вълнова теория представлява развитие на добре познатата Дау теория. Тя се прилага за всякакви свободно търгувани активи, задължения или стоки (акции, облигации, петрол, злато и др.). Теорията на вълните бе предложена от счетоводител на име Ралф Нелсън Елиът в книгата му ""Принципът на вълните"", публикувана през 1938 година. Теорията на Елиътовите вълни се базира на някои постоянни циклични модели в психологията на човешкото поведение. Според Елиът пазарните ценови движения могат да бъдат ясно определени и показани на графика като вълни. Тук вълната е ясно видимо ценово движение. Теорията на Елиътовите вълни е система от емпирично извлечени правила за прогнозиране на поведението на пазара.

В рамките на бикален тренд, вълните 1, 3 и 5 са импулсни вълни, които са разделени на пет по-малки вълни от по-ниско ниво. Вълните 2 и 4 са корекционни вълни и са разделени на три подвълни. Импулсните вълни се маркират с числа, докато корекционните вълни - с букви.

За всички времеви рамки Елиътовата теория посочва:

1. Пазарът може да бъде в бикален или мечов фаза.

2. И двете фази в избраната времева рамка могат да бъдат описани с формация от осем вълни на движенията на пазара.

3. Първите пет вълни на всяка фаза, които се маркират с числа, формират основната тенденция на пазара или импулса. Последните три вълни, маркирани с букви, формират корекционното движение, което е обратно на основната тенденция. По-нататъшното развитие в рамките на последните три вълни може да доведе до промяна в тенденцията на пазара.

4. Всяка вълна се развива във времето според собствените си правила. Моментът, в който вълната завършва своето формиране, както и нейният размер, могат да бъдат предсказани с висока точност, при условие че всички пазарни вълни на по-голяма времева рамка са били правилно идентифицирани, и настоящото състояние на пазара е точно определено.

5. Ако предсказаният момент за завършване на вълната или нейният размер не съответстват на предварително изчислените стойности, това означава, че първоначалният анализ на Елиътовите вълни не е бил правилен.

Правила на Елиътовите вълни:

1. Вълна 2 никога не пресича повече от 100% от вълна 1. Например, в рамките на бикален тренд, долната точка на вълна 2 никога няма да се движи под нивото, от което вълна 1 започва.

2. Вълна 3 не може да бъде най-късата от трите импулсни вълни. Обикновено тя е най-дългата вълна.

3. Вълна 4 не се препокрива с ценовия диапазон на вълна 1, освен в случай на специална формация на графика. Пазарното движение остава същото, както преди формирането на вълната, без значение от нейния размер и период на движение.

Избрани статии

Проблеми с депозит/теглене

Проблеми с депозит/теглене

Каква е минималната сума за депозит?

Каква е минималната сума за депозит?

Финансирайте вашия акаунт, използвайки някой от наличните методи