Support service
×

ยอดเงินคงเหลือ

ยอดคงเหลือคือผลลัพธ์ทางการเงินสะสมของธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดและการฝาก/ถอนเงินเข้า/ออกจากบัญชีซื้อขาย
แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ

ขอบคุณ! คุณต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มอีกรึเปล่า?

คุณจะให้คะแนนต่อคำตอบที่คุณได้รับเท่าไหร่?

ส่งความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ)

ข้อเสนอของคุณมีความสำคัญกับเราอย่างมาก
ขอบคุณสำหรับเวลาในการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจออนไลน์

smile""